Feeds:
Posts
Comments

Archive for September 21st, 2011

BIBLIA IN FRANCEZA

L’Ancien Testament

Read Full Post »

BIBLIA-TEME MAJORE ALE BIBLIEI -MANTUIREA OMULUI

 Biblia – Teme majore ale Bibliei – Mântuirea omului

În Biblie, mântuirea are aspecte diferite. Se vorbeşte despre mântuire la timpul trecut, se vorbeşte despre mântuire la timpul prezent şi se vorbeşte despre ea şi la timpul viitor. Varietatea aceasta de texte ne împinge la o întrebare firească: “Suntem mântuiţi, sau nu suntem?” Sau altfel spus: “Putem fi siguri de mântuire?”

Mântuirea pe care o descrie Biblia nu este un eveniment, ci un proces continuu desfăşurat în trei etape sau stadii diferite şi distincte. Aceasta mântuire începe în momentul convertirii prin credinţă şi pocăinţă, continuă apoi toată viata şi-şi trăieşte împlinirea finală în clipa în care cel credincios este strămutat deplin din lumea păcatului în Împărăţia neprihănirii.

Mântuire de la ce? Dacă mântuire înseamnă “salvare”, atunci de la ce a trebuit să fim salvaţi? Răspunsul pe care ni-l dă Biblia este următorul: Omul trebuie să fie mântuit de păcat şi de urmările păcatului. Aşezat între Dumnezeu şi Diavol, omul a căzut în păcat şi a fost atras în sfera de influenţă a Diavolului, aflându-se acum în pericolul de a împărtăşi soarta tragică a acestuia (Mat. 25:31-46).
Mântuire? În ce fel? Problema omului este căderea lui în păcat. Dacă el rămâne în această stare va ajunge în iad. Pentru a nu ajunge acolo, omul trebuie desprins de păcat. Despărţirea lui de păcat înseamnă “mântuire” (în greacă: “sozo” – Mat. 1:21; Fapte 16:31; Ioan 3:17).
Prin căderea în păcat omul are acum trei probleme:
1 Trebuie să ispăşească pedeapsa pe care Dumnezeu a rânduit-o pentru păcat

(“plata păcatului este moartea” – Rom. 6:23),
2 Trebuie să trăiască sub influenţa devastatoare a puterii păcatului (“Văd în mădularele mele o alta lege, care … mă ţine rob legii păcatului… O, nenorocitul de mine!” – Rom. 7:23,24) şi
3 Trebuie să rămână în prezenţa chinuitoare a păcatului oricât de neplăcută îi este aceasta stare (“Lot, care era foarte întristat de viaţa destrăbălată a acestor stricaţi; căci neprihănitul acesta îşi chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit, din pricina celor ce vedea şi auzea din faptele lor nelegiuite” – 2 Pet. 2:7,8).

Mântuirea de păcat
TRECUT PREZENT VIITOR
“am fost mântuiţi” “suntem mântuiţi” “vom fi mântuiţi”
Iertare Sfinţire Proslăvire
Pedeapsă Putere Prezenţă
Fiul Duhul Tatăl
Rom. 8:28; Isa. 53:5; Col. 3:13; Evr. 10:13-15 2 Cor. 7:10; Rom. 7:24; 8:1-2; 1 Cor. 15:2; Fil. 2:12 2 Tim. 4:12; Rom. 8:24; 13:11; Evr. 9:28; 1 Pet. 1:5

Să analizăm acest tabel:
Prima etapă a Mântuirii – “Iertarea”
Pe prima coloană a tabelului este descrisă această fază de început a mântuirii. De sus în jos, putem spune că ea se găseşte pomenită la timpul trecut în textele care spun că “am fost mântuiţi”, sau că suntem mântuiţi prin lucrarea făcută în trecut de Domnul Isus. Cel mai frumos text despre iertare se găseşte în Isaia 53:5: “Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi”. Dumnezeu L-a pedepsit pe Fiul Său în locul nostru. Pedeapsa pentru păcatul nostru a căzut asupra Lui. Astăzi putem fi scoşi de sub pedeapsă, dacă ne încredem în lucrarea făcută de Cristos. Cine crede în El, “nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă” (Ioan 5:24). Greşeala primului Adam, a fost plătită de Cel de-al doilea Adam, Isus Cristos: “Astfel dar, după cum printr-o singură greşeală a venit o osândă, care a lovit pe toţi oamenii, tot aşa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toţi oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viaţa. Căci, după cum, prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea unui singur om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi” (Rom. 5:18,19). Lucrarea de iertare a fost desăvârşită de Dumnezeu Fiul, Isus Cristos (Evr. 10:13-15; Col. 3:13).

A doua etapă a Mântuirii – “Sfinţirea”
Iertarea ne-a scăpat de păcatele din trecut, dar Dumnezeu trebuie să rezolve şi problema prezentului nostru. Lăsaţi singuri, noi ne-am întoarce la trăirea în păcat, căci diavolul are un aliat teribil în trupul nostru (Rom. 7:18). Ieşirea de sub puterea păcatului şi punerea deoparte în slujirea pentru Dumnezeu, se numeşte în Scriptură “sfinţire”. Dacă iertarea se obţine instantaneu, prin credinţă, la sfinţire se ajunge numai în timp, de-a lungul unui proces de experienţe personale cu Dumnezeu şi cu puterea mântuitoare a Duhului Sfânt. Cineva spunea foarte adevărat că pentru a ierta un om, lui Dumnezeu Îi este suficientă o singură clipă, dar pentru a face din el un sfânt Îi este necesară o viaţă întreagă. Sfinţirea este lucrarea pe care o face în viaţa noastră Dumnezeu Duhul Sfânt (2 Tes. 2:13; 1 Pet. 1:2). Lucrarea Lui este în directă legătură cu predarea noastră. Dumnezeu nu ne sfinţeşte cu forţa. Mulţi credincioşi nu trăiesc o viaţă de sfinţenie. Ei cad deseori sub puterea păcatului şi devin “lumeşti”. Mântuirea aceasta de sub puterea păcatului se poate pierde. Creştinii pot ajunge iarăşi robi ai păcatului, nefăcând cinste numelui de copii ai lui Dumnezeu. În cărţile Noului Testament se găsesc numeroase avertismente împotriva unor astfel de stări (Fil. 2:12; Iac. 1:21; 1 Pet. 2:2; 2 Cor. 7:1; 1 Tim. 4:16; 1 Pet. 1:17).

A treia etapă a Mântuirii – “Proslăvirea”
A treia coloană din tabel descrie “fericita noastră nădejde” (Tit 2:13). Problemele noastre în lupta cu păcatul nu se vor sfârşi decât atunci când Dumnezeu “va schimba trupul stării noastre smerite” (Fil. 3:21) şi ne va salva din lumea de păcat. Trupul nostru actual a fost supus deşertăciunii şi aparţine acestei lumi care “zace în cel rău” (1 Ioan 5:19). Va veni însă o clipa când Dumnezeu ne va scoate şi din trupul actual şi din lumea aceasta. El ne va da un alt trup, nemuritor, şi ne va strămuta într-o altă “împărăţie”, “în care va locui neprihănirea” (2 Tim. 4:18). Această salvare din prezenţa păcatului este încă în viitor şi poartă numele de “proslăvire”. Fiecare credincios născut din Dumnezeu se simte într-un fel “străin” în aceasta lume. Domnul Isus a spus lucrul acesta în rugăciunea din Ioan 17:1-26. Cine citeşte cu atenţie va descoperi curând tensiunea care există între: “ei nu sunt din lume” (17:14,16) şi “ei sunt (încă) în lume” (17:11). Ca şi Lot altădată în Sodoma, noi suspinăm şi ne chinuim sufletele atâta timp cît rămânem în lumea de păcat. Cetăţenia noastră este în ceruri şi de acolo Îl aşteptăm pe Domnul Isus să vină şi să ne izbăvească din “robia stricăciunii” (Rom. 8:17-24a; 1 Cor. 15:53; 2 Cor. 5:4,5).

Va veni o vreme când Dumnezeu va pune capăt domniei păcatului pe pământul acesta. El îl va arunca pe diavol în iazul cu foc şi cu pucioasă şi va produce un pământ schimbat “în care va locui neprihănirea”. În nădejdea aceasta trăim noi şi ne pregătim.

Pavel spune că, deşi în viitor, vremea aceasta este aproape: “Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm; este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn; căci mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut” (Rom. 13:11).

Mântuirea aceasta despre care se vorbeşte în text nu este aceea dobândită prin pocăinţă şi credinţă (“Iertarea”) şi nici cea lucrată de Duhul Sfânt în viaţa noastră (“Sfinţirea”). Mântuirea despre care se vorbeşte aici este “Proslăvirea”, “mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi” (1 Pet. 1:5).

Dumnezeu Îl va mai trimite încă o dată pe Domnul Isus pentru noi. De data aceasta El va veni numai pentru cei credincioşi. Am putea spune că El va veni pentru cei mântuiţi, pentru cei care şi-au trăit mântuirea până la capăt şi va veni ca să-i mântuiască!!! Sau aşa cum spune textul din Evr. 9:28: “Cristos după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, (ci) ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă”.

Cei credincioşi trăiesc “aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Cristos” (Tit 2:13), “El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile” (Fil. 3:21).

O completare necesară
Am spus în acest studiu că Mântuirea este un proces în timp şi că, într-un sens, noi “ne ducem până la capăt” mântuirea noastră. Acest fel de vorbire se potriveşte cu felul în care vedem şi înţelegem noi lucrurile.

Pentru Dumnezeu, care locuieşte în afara timpului, mântuirea noastră este un lucru deja realizat. Cei care au crezut, sunt deja “în locurile cereşti, în Cristos” (Efes. 1:3,20; 2:6; 3:10; 6:12). Totul este clar şi stabilit pentru Cel care a ştiut şi ştie toate lucrurile. Lucrările Lui au fost deja isprăvite încă “de la întemeierea lumii” (Evr. 4:3). Numele celor mântuiţi au fost “scrise în cartea Mielului” “înainte de întemeierea lumii” (Apoc. 13:8).

Ori de câte ori ne întrebăm despre mântuirea noastră sau despre mântuirea altora, este bine să ne întoarcem la textul din 2 Timotei 2:19: “Totuşi temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta: Domnul cunoaşte pe cei ce sunt ai Lui; şi oricine rosteşte Numele Domnului, să se depărteze de fărădelege!” Părtăşia cu Dumnezeu şi vieţuirea în sfinţenie sunt izvoarele certitudinii noastre. “Domnul cunoaşte pe cei ce sunt ai Lui”, de aceea, “pe voi înşivă încercaţi-vă. Pe voi înşivă cercetaţi-vă. Nu recunoaşteţi voi ca Isus Cristos este în voi? Afara numai dacă sunteţi lepădaţi” (2 Cor. 13:5).

Articol postat pe :

http://groups.google.com/group/credinciosicuvantuluisfant/web/biblia—teme-majore-ale-bibliei—mntuirea-omului?hl=ro

Read Full Post »

CITESTE BIBLIA-O PAGINA NOUA SI FOLOSITOARE-LINKURI

 CITESTE BIBLIA

http://www.citestebiblia.com/
http://www.citestebiblia.com/?q=online-course
http://www.citestebiblia.com/?q=correspondence-course
http://www.citestebiblia.com/?q=bible-message
http://www.citestebiblia.com/?q=below-13
http://www.amecpenet.com/

http://www.ujeletjezussal.hu/

http://www.pacea.ro/?lang=en

http://www.citestebiblia.com/

Read Full Post »

CITESTE BIBLIA ON LINE- www.resursecrestine.ro

CITESTE BIBLIA ON LINE- http://www.resursecrestine.ro

Read Full Post »

BIBLE STUDIES

Large Print Bible Reading Plan
By Dr. Richard J. Krejcir

A Bible Reading Plan that is the Easiest to See!


 This Large print Bible reading plan is designed to be easier to read, using the “Verdana” font reportedly the easiest to see. This Bible reading plan is also more flexible for you. You have your reading for the entire week to go at your own pace.

 Week 1, (1/1-1/7) Genesis 1:1-18:19, Matthew 1:1-6:24, Psalms 1:1-7:17, Proverbs 1:1-2:5

Week 2, (1/8-1/14) Genesis 18:20-31:16, Matthew 6:25-10:26, Psalms 8:1-12:8, Proverbs 2:6-3:15

Week 3, (1/15-1/21) Genesis 31:17-43:34, Matthew 10:27-14:13, Psalms 13:1-18:34, Proverbs 3:16-4:10

Week 4, (1/22-1/28) Genesis 44:1-Exodus 7:25, Matthew 14:14-19:12, Psalms 18:35-23:6, Proverbs 4:11-5:23

Week 5, (1/29-2/4) Exodus 8:1-21:21, Matthew 19:13-23:39, Psalms 24:1-28:9, Proverbs 6:1-7:5

Week 6, (2/5-2/11) Exodus 21:22-33:23, Matthew 24:1-27:14, Psalms 29:1-33:12, Proverbs 7:6-8:36

Week 7, (2/12-2/18) Exodus 34:1-Leviticus 7:27, Matthew 27:15-Mark 3:30, Psalms 33:13-37:11, Proverbs 9:1-10:4

Week 8, (2/19-2/25) Leviticus 7:28-18:30, Mark 3:31-8:10, Psalms 37:12-41:13, Proverbs 10:5-16

Week 9, (2/26-3/4) Leviticus 19:1-Numbers 3:51, Mark 8:11-12:17, Psalms 42:1-47:9, Proverbs 10:17-25

Week 10, (3/5-3/11) Numbers 4:1-16:40, Mark 12:18-15:47, Psalms 48:1-54:7, Proverbs 10:26-11:6

Week 11, (3/12-3/18) Numbers 16:41-28:15, Mark 16:1-Luke 3:22, Psalms 55:1-61:8, Proverbs 11:7-17

Week 12, (3/19-3/25) Numbers 28:16-Deuteronomy 4:49, Luke 3:23-7:10, Psalms 62:1-68:18, Proverbs 11:18-28

Week 13, (3/26-4/1) Deuteronomy 5:1-20:20, Luke 7:11-9:50, Psalms 68:19-73:28, Proverbs 11:29-12:10 

Week 14, (4/2-4/8) Deuteronomy 21:1-32:52, Luke 9:51-12:59, Psalms 74:1-78:64, Proverbs 12:11-24

Week 15, (4/9-4/15) Deuteronomy 33:1-Joshua 12:24, Luke 13:1-17:37, Psalms 78:65-84:12, Proverbs 12:25-13:6

Week 16, (4/16-4/22) Joshua 13:1-24:33, Luke 18:1-21:28, Psalms 85:1-89:52, Proverbs 13:7-23

Week 17, (4/23-4/29) Judges 1:1-10:18, Luke 21:29-24:53, Psalms 90:1-100:5, Proverbs 13:24-14:12

Week 18, (4/30-5/6) Judges 11:1-Ruth 4:22, John 1:1-4:54, Psalms 101:1-105:36, Proverbs 14:13-27

Week 19, (5/7-5/13) I Samuel 1:1-14:52, John 5:1-7:53, Psalms 105:37-109:31, Proverbs 14:28-15:7

Week 20, (5/14-5/20) I Samuel 15:1-28:25, John 8:1-11:54, Psalms 110:1-117:2, Proverbs 15:8-23

Week 21, (5/21-5/27) I Samuel 29:1-II Samuel 12:31, John 11:55-16:33, Psalms 118:1-119:80, Proverbs 15:24-16:5

Week 22, (5/28-6/3) II Samuel 13:1-22:20, John 17:1-Acts 1:26, Psalms 119:81-121:8, Proverbs 16:6-18

Week 23, (6/4-6/10) II Samuel 22:21-I Kings 7:51, Acts 2:1-7:50, Psalms 122:1-128:6, Proverbs 16:9-33

Week 24, (6/11-6/17) I Kings 8:1-18:46, Acts 7:51-11:30, Psalms 129:1-135:21, Proverbs 17:1-13

Week 25, (6/18-6/24) I Kings 19:1-II Kings 7:20, Acts 12:1-16:15, Psalms 136:1-142:7, Proverbs 17:14-25

Week 26, (6/25-7/1) II Kings 8:1-19:37, Acts 16:16-21:16, Psalms 143:1-149:9, Proverbs 17:26-18:8 

Week 27, (7/2-7/8) II Kings 20:1-I Chronicles 6:81, Acts 21:17-26:32, Psalms 150:1-6, Psalms 1:1-6:10, Proverbs 18:9-21

Week 28, (7/9-7/15) I Chronicles 7:1-21:30, Acts 27:1-Romans 3:8, Psalms 7:1-11:7, Proverbs 18:22-19:12

Week 29, (7/16-7/22) I Chronicles 22:1-II Chronicles 8:10, Romans 3:9-8:8, Psalms 12:1-18:15, Proverbs 19:13-25

Week 30, (7/23-7/29) II Chronicles 8:11-25:28, Romans 8:9-12:21, Psalms 18:16-22:31, Proverbs 19:26-20:10

Week 31, (7/30-8/5) II Chronicles 26:1-Ezral 2:70, Romans 13:1-I Corinthians 2:5, Psalms 23:1-27:14, Proverbs 20:11-23

Week 32, (8/6-8/12) Ezra 3:1-Nehemiah 5:13, I Corinthians 2:6-7:40, Psalms 28:1-32:11, Proverbs 20:24-21:7

Week 33, (8/13-8/19) Nehemiah 5:14-Esther 7:10, I Corinthians 8:1-12:26, Psalms 33:1-36:12, Proverbs 21:8-22

Week 34, (8/20-8/26) Esther 8:1-Job 22:30, I Corinthians 12:27-II Corinthians 1:11, Psalms 37:1-40:17, Proverbs 21:23-22:4

Week 35, (8/27-9/2) Job 23:1-Ecclesiastes 3:22, II Corinthians 1:12-6:13, Psalms 41:1-46:11, Proverbs 22:5-15

Week 36, (9/3-9/9) Ecclesiastes 4:1-Isaiah 5:30, II Corinthians 6:14-11:15, Psalms 47:1-53:6, Proverbs 22:16-29

Week 37, (9/10-9/16) Isaiah 6:1-24:23, II Corinthians 11:16-Galatians 3:9, Psalms 54:1-60:12, Proverbs 23:1-16

Week 38, (9/17-9/23) Isaiah 25:1-43:13, Galatians 3:10-Ephesians 2:22, Psalms 61:1-67:7, Proverbs 23:17-35

Week 39, (9/24-9/30) Isaiah 43:14-62:5, Ephesians 3:1-Philippians 2:18, Psalms 68:1-72:20, Proverbs 24:1-12 

Week 40, (10/1-10/7) Isaiah 62:6-Jeremiah 9:26, Philippians 2:19-Colossians 3:17, Psalms 73:1-78:55, Proverbs 24:13-27

Week 41, (10/8-10/14) Jeremiah 10:1-25:38, Colossians 3:18-II Thessalonians 2:17 , Psalms 78:56-84:12, Proverbs 24:28-25:15

Week 42, (10/15-10/21) Jeremiah 26:1-38:28, II Thessalonians 3:1-I Timothy 6:21 , Psalms 85:1-89:52, Proverbs 25:16-28

Week 43, (10/22-10/28) Jeremiah 39:1-52:34, II Timothy 1:1-Titus 3:15, Psalms 90:1-100:5, Proverbs 26:1-19

Week 44, (10/29-11/4) Lamentations 1:1-Ezekiel 11:25, Philemon 1-Hebrews 6:20, Psalms 101:1-105:36, Proverbs 26:20-27:2

Week 45, (11/5-11/11) Ezekiel 12:1-23:49, Hebrews 7:1-10:39, Psalms 105:37-109:31, Proverbs 27:3-13

Week 46, (11/12-11/18) Ezekiel 24:1-38:23, Hebrews 11:1-James 2:17, Psalms 110:1-117:2, Proverbs 27:14-28:1

Week 47, (11/19-11/25) Ezekiel 39:1-Daniel 2:23, James 2:18-I Peter 4:6, Psalms 118:1-119:80, Proverbs 28:2-14

Week 48, (11/26-12/2) Daniel 2:24-11:1, I Peter 4:7-I John 3:6, Psalms 119:81-121:8, Proverbs 28:15-28

Week 49, (12/3-12/9) Daniel 11:2-Joel 3:21, I John 3:7-Revelation 1:20, Psalms 122:1-128:6, Proverbs 29:1-18

Week 50, (12/10-12/16) Amos 1:1-Micah 7:20, Revelation 2:1-7:17, Psalms 129:1-135:21, Proverbs 29:19-30:6

Week 51, (12/17-12/23) Nahum 1:1-Zechariah 5:11, Revelation 8:1-14:20, Psalms 136:1-142:7, Proverbs 30:7-23

Week 52, (12/24-12/31) Zechariah 6:1-Malachi 4:6, Revelation 15:1-22:21, Psalms 143:1-150:6, Proverbs 30:24-31:31 

© 1984, 2003  R. J. Krejcir Ph.D. Into Thy Word Ministries www.intothyword.org

BIBLE STUDIES

Read Full Post »

Inductive Bible Study

 Inductive Bible Study Methods
All the tools you need to do your own Inductive Bible Study or lead one!
 For more tools please visit our other Bible Study “how to” channels.
 Inductive Bible study is learning how to exegete the Bible for all its worth with your best efforts. We do this through giving people tools and skills to help observe the text, dig out the meaning, and then apply it to their lives. Thus, Inductive Bible Study enhances the exegesis process by enabling one to read the Bible for more impact, value, and significance. In practice, we first examine the ideas and words of the text; this then leads to the meanings and interpretations, and then to the conclusions and applications.
 The Reason for an Inductive Bible
What are the reasons and benefits of studying the Bible in this technique? What is the Inductive Bible Study concept all about? Is it biblical and edifying or is it just pooling ignorance with one another?
 Into Thy Word has been engaged in teaching and researching Inductive Bible Study precepts since 1978. We are here to serve you with what we have discovered!
 “Inductive” simply means to use logic induction and reasoning by examining the particulars, facts, and essence of a text, such as context and word meanings first before making any conclusions.
 How to do an Inductive Bible Study
 This is the quintessential essay to show you all about studying the Bible inductively!
This is the “Overview:” The Best Method of Getting into God’s Word! Inductive Bible Study is a method for learning how to exegete the Bible for all it’s worth by our best efforts. We do this through learning the tools and skills to help us observe the text, dig out the meaning, and then apply it to our lives.
 You can do it!
 Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Romans 10:17
 Inductive Bible Study is not just for a pastor or Bible Study leader; it is for anyone who wants to know and grow in our Lord.
 Inductive Bible Study Steps
 Check out Acts 17:11; 2 Corinthians 4:2; 2 Timothy 2:15 and see how God wants us to study His Word!

STEP I: KNOWING THE KNOWABLE

The First Step of Inductive Bible Study is preparing yourself to study the Bible! Before you can successfully engage God’s most precious Word, you must know that the Scriptures are our primary means of knowing God, learning His precepts, and growing in His grace. We must be willing to not just read the Bible, but to obey God’s decrees! It is not about you, it is about God! Make it your choice and work out your salvation hard with a surrendered will to His!
STEP II: HOW-The Method

The Second Step of Inductive Bible Study is Learning “The Fundamentals of Getting More out of God’s Word!” If you just took a Bible book, any one, such as Romans, and read it every day for a month, you would know it beyond measure! And, this can be done in less time than it takes to watch a half hour TV show! You will have far more knowledge of His Word and be more active and involved with our Lord than perhaps 90% of Christians who usually just “pew sit” and do nothing with their faith. So, who will get your time and reverence?
STEP III: OBSERVE IT

The Third Step of Inductive Bible Study is asking, “What does this passage say?” Observation is taking a careful look of what is going on. We must know what is going on before we can act on a plan or action. Bible students must know the Word themselves before they can teach it. Start with the simple questions and as you progress you will start to see more and ask more. Not every question will apply to every passage, perhaps only a couple out of dozens. Remember, these are just tools; He is the means and reason why we study.
STEP IV: INTERPRET IT

The Fourth Step of Inductive Bible Study is to ask, “What Does This Passage Mean?” Inductive Bible Study helps us study with a plan: consecutive reading, book study, topical study, and verse-by-verse. When observing, we first ask what it says; then and only then can we examine what it means. This is the crucial step we have to undertake before we apply it to our lives. There are no easy ways out, or shortcuts to understanding any great works of literature, especially God’s Word!
STEP V: QUESTIONS

The Fifth Step of Inductive Bible Study is Asking Questions. “Have I found all that this passage has to say and mean?” Now the key principle that the great exegetes and pastors do to get more out of the Bible is, do not stop at the first observations or interpretation. They go back and mine out additional precepts; that is why they get more so they can teach more. They seek out what they missed by interviewing the text and they look for what can additionally be learned. You can do this too! This step is designed for you to do just that—get more out of the Bible.
STEP VI: KNOW IT!

The Sixth Step of Inductive Bible Study is to ask the Big Question, “How is this Passage going to fit into my life?” This is the step that helps us internalize what we are learning. This is the process of further interpretation, which is determining the meaning of the text—not just what it says, but what we do with it, to determine how it’s going to affect and fit into our lives. It is not enough to just know it. It must be rooted in our very hearts, minds, and soul!
STEP VII: APPLICATION!

The Seventh Step of Inductive Bible Study is to ask the other Big Question, “How does this apply to me?” We are called to be people who get in His Word, who see, know, and apply it so we will be growing and useful for Christ. We will be exhibiting good character and godliness as we move into actually applying Christianity, to being Doers of His Mighty Word! Remember, the Word of God’s purpose is to transform us into His image and character!
STEP VIII: CHARTING YOUR PATH

The Eight Step of Inductive Bible Study is, “WRITE IT DOWN!” A book chart will help you greatly! This is the step where you keep track of what you learn. By writing it down in an organized fashion, God’s Word will become more clear and crisp. We are able to record what God says to us; this way, we will be able to take more ownership and then greater transformation. Then, we can look back and see God at work in our lives and this will be a great encouragement in times of struggle as well as in times of joy. Plus, now you have notes to which you can refer back and even use in teaching!
More Inductive Bible Study Helps
Often called the Lectio Divina, this simply means that as we read His Word, we can also pray it. It is about integrating our prayer and Scripture life for greater spiritual stimulation that leads to greater understanding of our Lord and then greater application of His precepts. As we read God’s Word, we can and should be praying to our Lord, too. This combines… (There is a more in-depth article, The Lectio Divina? on our “Bible Study Methods” channel.)

The Into Thy Word Bible Study Method is the “cheat sheet” for using the Inductive Bible Study method. Here are all of the inductive steps laid out for you to use to get the most out of your Bible studies! Keep a copy of this tucked in your Bible. Feel free to make copies of this for your personal use; more are available in our book, Into Thy Word!
THE CHART

Here is the Bible Reading Chart for using the Inductive Bible Study method. Here you can write down and record all of your observations, what your have learned, your questions, and even make a commitment on what you will do with the information from God’s most precious Word! Feel free to make copies of this for your personal use; more are available in our book, Into Thy Word!
  Inductive Bible Study Articles in
Downloadable PDF Files
MS Word files of our essential resources,
with more on our Pastors Page.
The Essential Inductive Questions
  1. What does this passage say?
  2. What does this passage mean?
  3. What is God telling me?
  4. How am I encouraged and strengthened?
  5. Is there sin in my life for which confession and repentance is needed?
  6. How can I be changed, so I can learn and grow?
  7. What is in the way of these precepts affecting me? What is in the way of my listening to God?
  8. How does this apply to me? What will I do about it?
  9. What can I model and teach?
  10. What does God want me to share with someone?

Order the book, ‘Into Thy Word’ with a 15-week curriculum!

This book is about helping you understand the Bible and enabling you to teach others how to study the Bible in a simple, clear, and concise way. We have included in our Book a 15-week curriculum specifically designed for High School Youth.

For more In-depth Bible Study Methods see our Channels on “Exegetical Bible Study,” Bible Study Methods” and “How to Study the Bible” for the resources on how to dig out more of the precepts of the Bible।

And we pray this in order that you may live a life worthy of the Lord and may please him in every way: bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Colossians 1:10
http://www.intothyword.org/pages.asp?pageid=53489

-INTO THY WORD-

Read Full Post »

BIBLIA AUDIO IN LIMBA ROMANA

http://hardeladumnezeu.wordpress.com/2011/09/18/biblia-audio-3/

 Cetatea de scapare

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: