Feeds:
Posts
Comments

Archive for September 29th, 2011

Telling the story of Jesus in every language

Script Library » GRN Scripts in Romanian

VESTEA BUNÄ

Outline: Short Bible stories from Genesis through the ascension. How to become a follower of Jesus. 40 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Script number: 395 Language: Romanian
Theme: Undefined Doctrinal Focus: Salvation
Audience: General Style: Monolog
Sophistication: Simple Purpose: Teaching
Bible Quotation: Direct

Note: This script is a basic guideline for translation and recording in other languages. It should be adapted to different cultures and languages to make it relevant to each area where it is used. Some terms and concepts used may need a fuller explanation or even be omitted in different cultures.

Script Text

Introducere
Bunä ziua prieteni. Veniti si ascultati aceste Vesti Bune. Priviti la cartea cu poze si ascultati cu mare atentie. Aduceti-vä aminte, cînd auziti acest sunet muzical sä întoarceti la pagina urmätoare din Cartea cu poze. (Cîntare)
Poza 1 La Inceput Geneza 1:1-4; Psalm 90:2
Poza 1 La InceputLa început, numai Dumnezeu a existat si totul a fost întunecat. Dumnezeu însä este bun si stäpîneste peste toti oamenii si peste toate lucrurile. Asa cum vedeti în prima pozä, Dumnezeu a fäcut lumea si a poruncit luminii sä lumineze. El a fäcut soarele sä lumineze ziua si luna sä lumineze noaptea. (Sunet Muzical)
Poza 2 Cuvîntul lui Dumnezeu Isaia 45:18-19; Evrei 4:12
Poza 2 Cuvîntul lui DumnezeuCartea din poza aceasta se numeste Biblia. Ea este Cuvîntul lui Dumnezeu si ne învatä lucruri despre Domnul si cäile Lui. Dumnezeu îi iubeste pe toti oamenii. Noi sîntem despärtiti de Dumnezeu dar Biblia ne descopere singura Cale, de a ne împäca cu El. (Sunet Muzical)
Poza 3 Creatia Geneza 1:1-25
Poza 3 CreatiaDumnezeu a creat totul prin Cuvîntul Säu. El a creat totul bun. El a creat totul bine. El a format pämîntul si muntii, marea si apele. Apoi El a creat toate fäpturile vii, pestii din apä, päsärile din aer si toate animalele pämîntului. Dumnezeu a fost multumit cu toatä Creatia Sa, pentru cä era perfectä. (Sunet Muzical)
Poza 4 Adam si Eva Poza 4 Adam si Eva
Poza 4 Adam si EvaApoi, Dumnezeu a creat primul bärbat si prima femeie. El i-a numit Adam si Eva. Dumnezeu le-a dat autoritate peste tot ce a creat. Ei au fost prietenii lui Dumnezeu si au vorbit cu El în grädina Edenului locul unde locuiau Adam si Eva. Dumnezeu le-a dat permisiunea sä mänînce din toti pomii din grädinä, cu exceptia unui singur pom. In stînga pozei îi vedeti pe Adam si Eva neascultînd de Dumnezeu, si mîncînd fructe din pomul interzis; astfel ei au päcätuit si au întrerupt pärtäsia si prietenia lor cu Dumnezeu. In dreapta pozei se vede cum Dumnezeu a pedepsit pe Adam si Eva, prin izgonirea lor afarä din grädina Edenului. Incepînd de atunci, toti oamenii au fost nevoiti sä lucreze din greu pentru hrana lor. Ei de asemenea au experimentat durere, boalä si moarte. (Sunet Muzical)
Poza 5 Cain si Abel Geneza 4:1-16; Romani 3:23
Poza 5 Cain si AbelAdam si Eva au avut doi fii; ei se numeau Cain si Abel. Cain a fost gelos pe Abel si într-o zi l-a omorît. Dumnezeu l-a pedepsit pe Cain pentru päcatul säu, la fel cum I-a pedepsit pe Adam si Eva cînd au päcätuit. Noi sîntem urmasii, copii lui Adam si Eva si noi toti am päcätuit. Päcatul, ne separä de Dumnezeu. Noi meritäm pedeapsa pentru päcatele noastre. (Cîntare)
Poza 6 Corabia lui Noe Geneza 6:1-22; 2 Petru3:9
Poza 6 Corabia lui NoeMulti ani, generatii, au trecut si Adam a avut multi urmasi. Acestia au päcätuit si n-au ascultat pe Dumnezeu. Päcatul lor a devenit asa de mare încît Dumnezeu a hotärît sä-i distrugä printr-un potop. Pe vremea aceea era numai un singur om care l-a iubit si l-a ascultat pe Dumnezeu. Numele lui a fost Noe. Dumnezeu i-a spus lui Noe sä-si construiascä o corabie. Dumnezeu a dorit sä salveze pe Noe si familia sa, în acea corabie. Noe a predicat, a spus oamenilor despre neprihänirea lui Dumnezeu în toatä perioada anilor cînd el si-a construit corabia de salvare. Dar oamenii, nu au ascultat si nu au crezut avertizärile lui Noe. Ei nu au dorit sä se întoarcä de la cäile lor rele si sä fie salvati de la potop. (Sunet Muzical)
Poza 7 Potopul Geneza 7:1-24
Poza 7 PotopulNoe a pus animale si päsäri din toate soiurile în corabia lui, cum Dumnezeu i-a poruncit s-o facä. Noe însusi, sotia si cei trei copii cu sotiile lor s-au urcat de asemenea în corabie. Apoi Dumnezeu a închis usa coräbiei. El a trimis ploaie multä si apä care tîsnea de sub pämînt, inundînd pämîntul. A fost prea tîrziu pentru oricine altcineva sä mai poatä fi salvat. Noe si familia sa din corabie au fost în sigurantä, dar toti ceilalti de afarä s-au înecat si au murit. Noe a fost salvat pentru cä el l-a crezut pe Dumnezeu si l-a ascultat. (Sunet Muzical)
Poza 8 Avraam, Sara si Isaac Geneza 9:7-19, 12:1-7, 17:1-8, 18:1-15, 21:1-7
Poza 8 Avraam, Sara si IsaacMulti ani, generatii, au trecut si urmasii lui Noe s-au înmultit foarte mult, fiind împärtiti în multe neamuri si familii. Avraam a fost un om care l-a iubit si l-a ascultat pe Dumnezeu. El i-a promis lui Avraam cä urmasii säi vor deveni un mare popor. Avraam si sotia lui Sara, nu aveau copii, dar ei s-au încrezut în promisiunea lui Dumnezeu. Aceastä poza ne aratä cä ei au avut un copil cînd au fost foarte bätrîni si l-au numit Isaac. Avraam si Isaac, au fost strämosii Domnului Isus Hristos, care a venit sä salveze lumea. (Sunet Muzical)
Poza 9 Moise si Legea lui Dumnezeu Geneza 19:1-25, 34:27-32
Poza 9 Moise si Legea lui DumnezeuUrmasii lui Avraam au devenit un popor mare, numit Israel. Moise a fost un urmas al lui Avraam, care deasemenea a crezut si l-a ascultat pe Dumnezeu. Intr-o zi Dumnezeu l-a chemat pe Moise pe muntele Sinai, unde i-a dat Legile Lui pentru Israel. Moise a trebuit sä învete Legea lui Dumnezeu. Aceastä pozä ni-l aratä pe Moise coborîndu-se de pe munte cu legile lui Dumnezeu scrise pe table de piaträ. Dumnezeu doreste ca toti oamenii sä asculte de Legile sale. (Sunet Muzical)
Poza 10 Cele Zece Porunci Exodul 20:1-17
Poza 10 Cele Zece PorunciIatä cîteva din Poruncile pe care Dumnezeu le-a dat lui Moise. Ele ne învatä sä iubim si sä ascultäm de singurul Dumnezeu adevärat. Incepînd cu poza din partea stînga sus, vedem cä noi nu trebuie sä ne închinäm la idoli sau icoane fäcute de oameni, nu trebuie sä ne închinäm animalelor, lucrurilor sau chiar sfintilor ! Noi trebuie sä ne închinäm numai singurului Dumnezeu adevärat, Creatorul Universului. Toti oamenii trebuie sä aibe o zi specialä din säptämînä în care sä se închine lui Dumnezeu. Urmätoarea pozä, copiii trebuie ca sä asculte si sä-si onoreze pärintii lor. In poza din stînga jos, Legea lui Dumnezeu spune cä noi nu trebuie sä ucidem. Urmätoarea, noi nu trebuie sä luäm sotia aproapelui nostru, sä träim în adulter. In ultima pozä, noi nu trebuie sä furäm sau sä poftim, sau sä avem dorinta de a fura lucrurile altuia. Dumnezeu ne porunceste sä ascultäm de Legile Sale. (Cîntare)
Poza 11 Jertfa Pentru Päcat Levitic 4:27-28, 32-35; Ioan 1:29
Poza 11 Jertfa Pentru PäcatIn zilele acelea, cînd un om a päcätuit, adicä nu a ascultat de Legea lui Dumnezeu, el trebuia sä sacrifice sau sä jertfeascä un miel pentru Dumnezeu. Mielul murea în locul celui vinovat. Mielul a fost un simbol, adicä o întruchipare, o imagine a Fiului lui Dumnezeu, a Domnului Isus Hristos. El trebuia sä vinä si sä moarä ca o jertfä înaintea lui Dumnezeu pentru toti oamenii din lume. El este “Mielul lui Dumnezeu care ridicä päcatul lumii”. Isus a devenit jertfa pentru päcatele noastre, prin moartea Lui pe o cruce de lemn.
Crede în Domnul Isus Hristos, märturiseste-ti päcatul täu, pocäieste-te întoarce-te, nu mai päcätui, si Dumnezeu te va ierta. (Sunet Muzical)
Poza 12 Un Salvator Promis Luca 1:26-38; Matei 1:18-25
Poza 12 Un Salvator PromisAcum, haideti sä ascultäm cum Domnul Isus Hristos s-a näscut. Cu mult timp în urmä, Dumnezeu a promis cä v-a trimite un Salvator. In poza din stînga puteti vedea un înger din cer venit la o femeie tînärä, pe nume Maria. Ea a fost fecioarä, logoditä cu Iosif. Ingerul i-a spus: “Duhul lui Dumnezeu te va umbri, adicä se va coborî asupra ta, si tu vei naste un copil. Tu-i vei pune copilului Numele Isus, adicä Fiul lui Dumnezeu”,asa cum vedeti în poza din dreapta. Ingerul de asemenea s-a arätat lui Iosif printr-un vis. Ingerul i-a zis. “Iosife sä nu-ti fie fricä s-o duci pe Maria acasä la tine, ca sotia ta. Ea este însärcinatä prin puterea Duhului Sfînt al lui Dumnezeu. Numele copilului va fi Isus, care înseamnä Salvator. El v-a mîntui, adicä va salva poporul lui din päcatele sale. Iosif l-a ascultat pe Dumnezeu si el nu s-a culcat cu Maria, numai dupä ce copilul s-a näscut, si apoi ei au avut alti copii. (Sunet Muzical)
Poza 13 Nasterea lui Isus Luca 2:1-20
Poza 13 Nasterea lui IsusIosif si Maria au trebuit sä cälätoreascä înspre Betleem. Cînd ei au ajuns la Betleem, nu a fost nici un loc de poposire pentru ei. Toate casele de oaspeti erau pline de oameni, astfel cä ei au trebuit sä doarmä într-un staul de vite. Acolo, Maria L-a näscut pe pruncusorul Isus. In noaptea aceea, un înger s-a arätat unor pästori ce-si pästeau turmele în cîmpul din vecinätatea Betleemului. El le-a spus cä Isus se va naste în Betleem. Apoi o multime de îngeri au apärut pe cer cîntînd si läudînd pe Dumnezeu. Pästorii s-au dus sä-L vadä pe Isus, Salvatorul lumii. (Sunet muzical)
Poza 14 Isus ca Invätätor Luca 2:39-52; Marcu 6:30-34
Poza 14 Isus ca InvätätorIn poza din stînga noi Il vedem pe Isus cînd a fost în vîrstä de doisprezece ani. El vorbeste despre Dumnezeu cu învätätorii si conducätorii lui Israel, ascultînd si räspunzînd la întrebärile lor. Ei au fost uimiti despre cunostinta mare a lui Isus despre Dumnezeu. Poza a doua ni-L aratä pe Isus la statura de om mare, învätînd poporul despre legile lui Dumnezeu. Unii dintre oameni au crezut învätätura Lui si L-au ascultat. Pe cînd altii nu L-au crezut si s-au împotrivit lui Isus. (Sunet Muzical)
Poza 15 Minunile Fäcute de Isus Marcu 8:22-26; 5:21-24, 35-43; 6:45-52
Poza 15 Minunile Fäcute de IsusAceste poze ne aratä puterea mare avutä de Isus în facerea minunilor. In stînga, Isus s-a atins de un om orb din nastere, care nu putea sä vadä nimic. Poza din mijloc ne aratä cum Isus a înviat o fetitä din morti, în fata pärintilor ei, care priveau îndurerati si uimiti de ce le vedeau ochii. In final, noi Il vedem pe Isus umblînd pe apä. El merge la ucenicii säi, care erau afarä, in corabia lor. Domnul Isus Hristos a fäcut multe minuni ca acestea, ca sä demonstreze oamenilor cä El este Fiul lui Dumnezeu. Domnul poate sä ne ajute azi si pe noi, prin puterea Duhului Säu Sfînt. (Cîntare)
Poza 16 Isus Este Torturat Matei 27:1-2, 11-14, 26-31
Poza 16 Isus Este TorturatIsus a fäcut multe lucruri minunate si multi oameni L-au urmat. Isus a fost bun, a vindecat pe bolnavi si i-a învätat pe oameni Calea lui Dumnezeu. El a venit ca sä salveze pe cei pierduti, pe oamenii päcätosi. Dar oamenii räi L-au urît pe Isus cînd El le-a spus cä sînt päcätosi. Conducätorii religiosi ai oamenilor au fost gelosi pe Isus. Ei nu au crezut cä Isus este Fiul lui Dumnezeu. Ei L-au arestat, au spus minciuni despre El si L-au bätut bine. Ei i-au pus o coroanä de spini pe cap, L-au scuipat si L-au batjocorit. Dar Isus nu s-a opus acestor persecutii deloc, ca un miel pe care-l duci la mäcelärie. El stia de toate aceste lucruri care au sä I se întîmple. El a venit ca sä moarä ca o jertfä pentru Dumnezeu, luînd astfel päcatele tuturor oamenilor si pedeapsa care urma, asupra Lui. (Sunet Muzical)
Poza 17 Isus Este Crucificat Marcu 15:21-39; 1 Petru 2:21-24
Poza 17 Isus Este CrucificatDomnul Isus Hristos a fost rästignit pe o cruce de lemn. Crucea a fost ridicatä si Domnul Isus Hristos a murit atîrnat pe ea. In acelas loc au fost rästigniti încä doi criminali, împreunä cu Isus. Pe vremea aceea, a fost o traditie ca sä omoare pe criminali, atîrnîndu-i pe cruce; aceasta fiind o moarte foarte crudä. Domnul Isus Hristos însä nu a fäcut räu niciodatä la nimeni. El a devenit jertfa prin care s-a plätit plata pentru päcatele tuturor oamenilor. Noi toti am päcätuit si sîntem condamnati la moarte vesnicä si trebuie sä murim pentru päcatele noastre. Dar Isus a primit pedeapsa pe care o meritäm noi. Dacä noi ne märturisim päcatele si recunoastem gresala, päräsind pentru totdeauna räul si pocäindu-ne, Dumnezeu poate ca sä ne ierte toate päcatele.
Crede în Domnul Isus din toatä inima ta si vei putea fi mîntuit si salvat de toate päcatele tale. (Sunet Muzical)
Poza 18 Invierea Luca 23:50-24:9
Poza 18 InviereaDusmanii lui Isus au crezut cä L-au distrus pe Domnul Isus, dar nu a fost chiar asa cum si-au închipuit ei. Dupä ce Isus a murit pe cruce, prietenii säi i-au pus trupul în mormînt. Ei au închis mormîntul cu o piatra mare. Doua zile au trecut iar în a treia zi Domnul Isus a înviat din morti. Cînd femeile au venit la mormînt, ele au aflat mormîntul gol si piatra datä la o parte. Doi îngeri au apärut în schimb si le-au spus cä Domnul Isus Hristos este viu. “El nu este aici, a înviat”. Prin învierea Lui din morti, El a demonstrat clar si färä nici o îndoialä cä este Dumnezeu. Domnul Isus Hristos este viu astäzi si este mai puternic decît Diavolul si moartea. Slavä Lui. (Sunet Muzical)
Poza 19 Toma Crede Ioan 20:19-31
Poza 19 Toma CredeDupä învierea lui Isus din morti, multi din prietenii säi L-au väzut, au vorbit cu El si au mîncat împreunä cu El. Toma unul din ucenicii lui Isus, nu a putut sä creadä cä Isus Hristos a înviat dintre cei morti. Dar înainte de a-l vedea pe Isus, Toma a zis : “Dacä nu voi vedea în mîinile Lui semnul cuielor, si dacä nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, si dacä nu voi pune mîna mea în coasta Sa, eu nu voi crede.” Noi vedem în aceastä pozä cä Domnul Isus Hristos a venit si i-a arätat lui Toma ränile Lui. De atunci, Toma nu a mai avut nici o îndoialä. El a cäzut la picioarele Lui Isus si a märturisit: “Domnul meu si Dumnezeul meu.” “Tomo”, I-a zis Isus, “pentru cä M-ai väzut, ai crezut. Ferice de cei care nu au väzut si au crezut.” (Sunet Muzical)
Poza 20 Inältarea Lui Isus Fapte 1:1-11
Poza 20 Inältarea Lui IsusPatruzeci de zile dupä învierea Sa, Isus s-a întîlnit mereu cu ucenicii Lui si a apärut în mijlocul lor de multe ori. Multi oameni au väzut cä El este viu si träieste, fiind aceasi persoanä care a murit pe cruce cu numai trei zile în urmä. Dupä înviere, Isus a fost gata ca sä se ducä la Tatäl Lui. El si-a terminat lucrarea care trebuia s-o facä. Isus a poruncit tuturor urmasilor Säi ca sä spunä aceastä veste în toatä lumea, ca toti oamenii sä stie cä Isus este Dumnezeu, care-i iubeste. Ucenicii lui Isus au väzut toti scena cînd Domnul Isus Hristos S-a înältat la Cer. Doi îngeri, care au apärut ca niste oameni îmbräcati în alb, le-au spus ucenicilor cä Isus într-o zi se va întoarce din cer, în acelasi fel în care s-a înältat la cer. Pînä atunci, Isus va rämîne în cer. El este în cer ca sä pregäteascä un loc pentru toti aceia care cred în El si-L urmeazä.
ACUM, care este pozitia ta fatä de Domnul Isus ? Vei crede tu în Isus si îl vei urma ?
Vei fi tu gata sä-L întîlnesti cînd se va întoarce din cer ? (Cîntare)
Poza 21 Crucea Goalä Ioan 19:38-42; 1 Petru 3:18
Poza 21 Crucea GoaläDe ce a murit Isus pe cruce ? Domnul Isus Hristos a murit pentru ca sä scape pe päcätosi de pedeapsa päcatului lor. Domnul Isus Hristos nu a päcätuit niciodatä, ci El a murit ca sä ia asupra Sa päcatul nostru care ne separä de fata lui Dumnezeu. Crucea ne aminteste de faptul cä Domnul Isus Hristos a fost Mielul färä cusur al lui Dumnezeu, jertfit în locul nostru. Cînd noi credem cä Isus este Fiul lui Dumnezeu, Mielul care ridicä päcatul lumii, si ne pocäim, cäutînd cît depinde de noi sä nu mai continuäm în päcat, atunci päcatele noastre sînt iertate pentru totdeauna. Si în felul acesta Domnul Isus Hristos face din noi prietenii lui Dumnezeu, copii ai Lui Dumnezeu. Pozele urmatoare te vor ajuta sä întelegi mai bine ce înseamnä a fi un adevärat credincios, adicä un urmas al lui Isus. (Sunet Muzical)
Poza 22 Cele Douä Drumuri Ieremia 21:8; Matei 7:13-14
Poza 22 Cele Douä DrumuriDomnul Isus Hristos, a spus cä sînt douä drumuri sau douä cäi în viatä. Fiecare persoanä, de la nastere, este pe drumul larg al päcatului ce duce la distrugere totalä sau iad si foc vesnic. Noi toti avem o naturä päcätoasä mostenitä din Adam. Domnul Isus Hristos a recomandat oamenilor ca sä intre pe drumul îngust care conduce oamenii la Dumnezeu, în cer. Dacä o persoanä în viata aceasta crede în Isus Hristos cä este Fiul lui Dumnezeu si päzeste învätätura Lui urmîndu-l, primeste viatä vesnicä. El inträ de pe drumul larg pe drumul îngust care duce la Dumnezeu. Nu este judecatä a päcatelor pentru persoanele care sînt pe calea îngustä. Prietenul meu, dacä tu te-ai hotärît sä-l urmezi pe Domnul Isus Hristos, tu poti ca sä vorbesti cu Dumnezeu în rugäciune în felul urmätor:
“Tatäl meu care esti în ceruri, eu recunosc cä sînt un päcätos färä nici o nädejde, pierdut pentru totdeauna în päcatele mele. Eu cred însä din toatä inima mea cä Domnul Isus Hristos a murit pe cruce pentru päcatele mele, ca sä pläteascä pentru räscumpärarea sufletului, meu din päcat. Tatä, iartä-mä si curäteste-mä prin sîngele scump al Domnului Isus Hristos, däruieste-mi o inima nouä si primeste-mä ca un fiu în familia Ta. Eu doresc sä urmez Drumul lui Isus, si astfel dupä moarte sä fiu cu Tine în cer pentru totdeauna. Multumesc Tatä cä m-ai ascultat, în Numele Domnului Isus. Amin. (Sunet Muzical)
Poza 23 Copiii Lui Dumnezeu Ioan 14:6, 3:16, 6:37-40
Poza 23 Copiii Lui DumnezeuIn aceastä pozä, noi îl vedem pe Domnul Isus Hristos primind oameni din orice trib, natiune si de orice limbä. Ei toti, au crezut în El si astfel au devenit copiii lui Dumnezeu. Ei sînt pe drumul cel îngust care duce în cer. Copiii lui Dumnezeu sînt ca o familie mare, fiind toti uniti prin Domnul lor Isus Hristos. (Sunet Muzical)
Poza 24 Nasterea din Nou Ioan 3:1-18; Romani 8:9-17
Poza 24 Nasterea din NouIntr-o noapte, un fruntas al Iudeilor numit Nicodim, a venit la Isus ca sä învete mai mult despre Dumnezeu. Domnul Isus Hristos i-a spus cä toti aceia care doresc sä apartinä familiei lui Dumnezeu si sä meargä în cer, trebuie sä primeascä o viatä nouä. Este aceeasi experientä cu a unui copil nou näscut. Noi nu avem puterea ca sä ne schimbam. Duhul Sfînt al lui Dumnezeu este cel care produce aceastä viatä nouä în noi, cînd credem si îl urmäm pe Domnul Isus Hristos; atunci devenim fäpturi noi, adicä copiii lui Dumnezeu. (Sunet Muzical)
Poza 25 Venirea Duhului Sfînt Fapte 2:1-21,37-39; Ioan 14:15-27
Poza 25 Venirea Duhului SfîntAcesti oameni sînt ucenicii lui Isus. Cînd Domnul Isus a fost înältat la cer, El le-a promis darul Duhului Sfînt. La zece zile dupä înältarea lui Isus la ceruri, toti ucenicii erau adunati împreunä. Deodatä, Duhul Sfînt al lui Dumnezeu a venit si i-a umplut pe toti, dupä promisiunea Domnului Isus Hristos. Apoi ucenicii au primit putere ca sä vorbeascä în limbi diferite si sä spunä altora despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu locuieste în toti credinciosii adevärati si le dä putere ca sä iubeascä si pe dusmanii lor, asa cum a träit si iubit Domnul Isus Hristos. (Sunet Muzical)
Poza 26 Umblarea în Luminä Ioan 3:19-21, 8:12, 12:35, 36, 46
Poza 26 Umblarea în LuminäInainte ca o persoanä sä-L cunoascä pe Domnul Isus, umbla în întunerec ca si omul acesta din pozä. El se împiedicä si cade deseori în päcate, pentrucä el nu are lumina, care sä-l cäläuzeascä. Cînd noi ne încredem în Domnul Isus Hristos, umbläm ca si omul care merge pe drumul drept, într-o zi însoritä. Domnul Isus Hristos a spus: “Eu sînt Lumina lumii si oricine Mä urmeazä, nu va umbla în întunerec”. Dumnezeu a dat Duhul Sfînt ca sä-i ajute si sä-i învete pe oameni Calea Lui Dumnezeu, care duce la viatä. (Sunet Muzical)
Poza 27 O Fäpturä Nouä Efeseni 4:22-24; Galateni 5:16-26
Poza 27 O Fäpturä NouäUn adevärat urmas al Domnului Isus Hristos, este o fäpturä nouä si ascultä de Cuvîntul lui Dumnezeu. El este multumitor lui Dumnezeu pentru iertarea päcatelor sale în sîngele Domnului Isus Hristos. Nici un credincios adevärat nu comite adulter, nu se bate, nu furä si nici nu se închinä la icoane, la sfinti, la morti si la alti dumnezei; ci credinciosii adevärati se închinä numai la Dumnezeul lui Israel, Creatorul Universului. Duhul Sfînt îi dä putere credinciosului ca sä nu mai facä toate aceste lucruri rele, ci sä le facä pe cele bune. (Sunet Muzical)
Poza 28 Familia Crestinä Efeseni 5:21-6:4; 1 Petru 3:1-9
Poza 28 Familia CrestinäPriveste la aceastä familie care umblä în Cäile lui Dumnezeu. Bärbatul îsi iubeste sotia si sotia îsi onoreazä sotul, dupä Cuvîntul lui Dumnezeu. Ei se ajutä unul pe celälalt si îsi învatä copiii lor sä-l iubeascä pe Dumnezeu si sä asculte de Cuvîntul Lui. Familia crestinä trebuie sä se roage si sä lucreze împreunä pentru Dumnezeu. (Sunet Muzical)
Poza 29 Iubirea Dusmanilor Matei 5:43-44; Luca 10:25-37; 1 Ioan 3:14-18
Poza 29 Iubirea DusmanilorDomnul Isus Hristos i-a învätat pe urmasii Säi sä iubeascä pe toti oamenii, chiar si pe dusmanii lor. Noi trebuie sä ajutäm pe toti oamenii în nevoie, chiar si pe cei de altä nationalitate si culturä sau culoare. Domnul Isus Hristos le-a spus o pildä despre un om, care se cobora din Ierusalim spre Ierihon. A cäzut între niste tîlhari cari l-au desbräcat, l-au jefuit de tot ce avea, l-au bätut zdravän, au plecat pe urmä si l-au läsat aproape mort. Un alt om, de altä nationalitate, a trecut pe acolo din întîmplare si a gäsit pe acest cälätor foarte räu bätut si jefuit de tîlhari. Omul acesta nu i-a cerut bani celui ränit, ci fiindu-i milä de el, l-a îngrijit si l-a ajutat, pentru cä a fost în nevoie. Domnul Isus Hristos a spus cä si noi trebuie sä facem lucruri bune, la fel ca si acest om. (Sunet Muzical)
Poza 30 Isus – Cel mai Puternic Mt 6:24; Fapte 19:18-20; Ps 115:1-8; 1 In 4:4
Poza 30 Isus - Cel mai PuternicAcesti oameni si-au ars idolii lor, amuletele, cruciulitele de protectie si alte lucruri folosite la vräji. Toti crestinii, urmasii Domnului Isus Hristos, trebuie sä distrugä toate lucrurile folosite pentru vräjitorie prin puterea Diavolului si a duhurilor rele, prin care încearcä sä cunoascä viitorul si sä controleze pe alti oameni. Domnul Isus Hristos este cel mai puternic si toate duhurile rele, Diavolul si toti idolii, trebuie sä asculte de El. Noi nu trebuie sä ne temem de duhurile rele, de Diavol sau de vräjitori. Pentru cä Domnul Isus Hristos este Stäpînul nostru, care are toatä puterea în ceruri, pe pämînt si sub pämînt. Noi trebuie numai sä ne rugäm lui Dumnezeu sä ne päzeascä de ele, în Numele Domnului Isus Hristos. (Sunet Muzical)
Poza 31 Scoaterea Duhurilor Rele Marcu 5:1-20; Fapte 16:16-18
Poza 31 Scoaterea Duhurilor ReleIn aceastä pozä noi vedem un om care este posedat de duhuri rele. Frînghii si lanturi nu au fost suficiente sä-l imobilizeze din cauza duhurilor ele. Domnul Isus Hristos a poruncit duhurilor rele si demonilor sä iasä afarä din acest om si au iesit urgent. Acest om a fost eliberat de Domnul Isus Hristos si el s-a dus repede sä spunä tuturor prietenilor säi de lucrarea Lui. Domnul Isus are toatä puterea peste Diavol, demoni si duhurile rele. Diavolul si duhurile rele, toate trebuie sä asculte de Domnul nostru iubit, Isus Hristos.
Prietenul meu, dacä si tu esti tulburat de duhuri rele, cere-le altor credinciosi în Domnul Isus Hristos sä se roage pentru eliberarea ta. Roagä-te Domnului Isus Hristos, care este cel mai puternic, sä le alunge de la tine. Dacä noi îl iubim si-L ascultäm pe Domnul Isus Hristos, El träieste în noi. Puterea Lui, prin sîngele värsat pe Golgota, ne päzeste si diavolul nu ne poate face niciun räu. (Sunet Muzical)
Poza 32 Ispita Matei 6:24; 1 Corinteni 10:1-14; 1 Timotei 6:3-12
Poza 32 IspitaAcestä pozä ne prezintä situatia cînd un credincios este ispitit ca sä nu-L mai urmeze pe Domnul Isus Hristos. Diavolul, adicä vräsmasul, vrea ca noi cei care Il urmäm pe Domnul Isus Hristos sä uitam de Dumnezeu si sä ne gîndim totdeauna numai la bani, la haine,la tigari, la femei si la bäuturi alcoolice. Diavolul spune oamenilor cä aceste lucruri o sä-i facä fericiti, dar nu uita cä el este un mincinos, si vrea sä te însele pentru a te distruge. Credinciosul este capabil sä se împotriveascä ispitelor care îl îndeamnä sä facä lucruri rele si sä päcätuiascä, însä este capabil sä se împotriveascä numai atunci cînd el se încrede si-L urmeazä pe Domnul Isus Hristos din toatä inima, în toate. (Sunet Muzical)
Poza 33 Dacä Päcätuim Luca 15:11-32; 1 Ioan 1:7-9
Poza 33 Dacä PäcätuimDomnul Isus Hristos a spus pilda urmatoare: Un tînär a päräsit casa tatälui säu si a plecat într-o tarä îndepärtatä, unde a fäcut multe lucruri rele. El a träit cu multe femei stricate, a cheltuit toti banii primiti de la tatäl säu si a päcätuit grav si adînc. Dupä ce banii lui s-au terminat, a venit o foamete foarte mare peste toatä tara si el a devenit foarte särac si flämînd. I-a pärut räu de päcatul lui si s-a întors la tatäl säu, ca sä-i cearä iertare. Tatäl säu l-a iubit foarte mult si l-a primit acasä din nou, cu bucurie. Aceastä pildä ne spune cä dacä si noi päcätuim, trebuie sä ne parä foarte räu de päcatul sävîrsit, sä-l märturisim si sä nu-l mai facem niciodatä. Fiindcä Dumnezeu ne iubeste foarte mult, El ne poate ierta päcatele noastre si ne poate primi din nou, considerîndu-ne färä vinä înaintea Lui. (Sunet Muzical)
Poza 34 Boala 2 Regi 20:5-7; 1 Petru 5:6-10; Iacov 5:14-16
Poza 34 BoalaAcest bärbat si aceastä femeie sînt foarte îngrijorati din cauza bolii rudelor lor. Ce pot face copiii lui Dumnezeu cînd vine boala în familia lor ? Ei se pot ruga lui Dumnezeu, stiind cä El va face ce este mai bine în situatia lor. Dumnezeu poate ca sä-l vindece pe omul bolnav, sau poate sä-l ajute ca sä gäseascä medicamentele necesare vindecärii lui. Dumnezeu ne iubeste si El este în controlul tuturor împrejurärilor în care copiii Lui träiesc. Dumnezeu îl apärä pe credincios de atacul Diavolului sau a duhurilor rele; deci, noi nu trebuie sä ne temem de nimic räu din partea Diavolului. Domnul Isus Hristos este cu noi ca sä ne dea pace si bucurie în timp de necaz. (Sunet Muzical)
Poza 35 Moartea 1 Tesaloniceni 4:13-14, 5:9-11; Apocalipsa 14:13
Poza 35 MoarteaNoi toti stim, cä într-o zi vom muri. Dar ce se va întîmpla cu noi atunci ? Cînd un crestin moare, duhul lui se duce în cer la Domnul Isus Hristos. Biblia care este Cuvîntul lui Dumnezeu ne spune cä toti credinciosii lui Isus merg în cer la Domnul lor iubit, care-i asteaptä. Prieteni, sä nu vä läsati cuprinsi de amäräciune si întristare. Nouä nu trebuie sä ne fie fricä de moarte, pentru cä noi stim, cä Dumnezeu ne iubeste asa de mult, încît L-a trimis pe Domnul Isus Hristos jos pe pämînt la noi si ne-a salvat, adicä ne-a mîntuit de päcatele noastre. Oamenii care nu cred în Domnul Isus Hristos, nu au aceastä minunatä sigurantä de a fi cu Dumnezeu, dupä moarte. Ei toti vor merge împreunä în iad, în acel loc de chinuri si pedeapsä vesnicä.
Dragul meu, unde vei merge tu cînd vei muri ? (Sunet Muzical)
Poza 36 Trupul Lui Hristos Efeseni 4:4-16; 1 Corinteni 2:12-27
Poza 36 Trupul Lui HristosIn aceastä pozä, noi vedem diferite pärti ale trupului omenesc. Fiecare parte a trupului nostru are o functie specialä si precisä. Ochii sînt pentru vedere, urechea este pentru auz si gura este pentru a vorbi si pentru mîncare. Toate pärtile trupului lucreazä armonios împreunä. Dacä un mädular al trupului este bolnav sau defect, tot trupul sufere împreunä cu el, adicä simte durerea. Dumnezeu spune cä toti cei credinciosi sînt parte din acelasi Trup, adicä din Biserica lui Hristos. Toti cei ce cred si-L urmeazä pe Domnul Isus Hristos formeazä trupul lui Hristos; El este Capul acestui trup, adicä biserica. Dumnezeu are de lucru pentru fiecare credincios de exemplu: unul predicä, altul cîntä, altul învatä, altul face lucrul cîmpului sau altul pregäteste mîncarea. Fiecare trebuie ca sä lucreze pentru Domnul Isus Hristos si astfel sä ajute la întärirea Bisericii. Toti credinciosii trebuie sä se iubeascä unii pe altii si sä lucreze împreunä pentru räspîndirea Evangheliei Domnului Isus Hristos sau altfel, Trupul lui Hristos, adicä Biserica lui Dumnezeu, sufere.(Sunet Muzical)
Poza 37 Adunarea Credinciosilor Ev 10:23-25; Col 3:15-17; 1 Cor 11:23-34
Poza 37 Adunarea CredinciosilorToti credinciosii trebuie sä se adune împreunä si sä se închine împreunä lui Dumnezeu. Noi trebuie sä învätäm din Cuvîntul lui Dumnezeu, adicä din Biblie, sä cîntäm si sä ne rugäm. Noi de asemenea trebuie sä aducem daruri pentru lucrarea lui Dumnezeu. El de asemenea ne spune cä trebuie sä ne amintim permanent de moartea pe cruce a Domnului Isus Hristos. In aceastä pozä, noi vedem credinciosii adicä copiii lui Dumnezeu, participînd la Cina Domnului, împärtäsindu-se cu pîinea, care este simbolul trupului lui Isus si cu rodul vitei care simbolizeazä sîngele Domnului Isus värsat pe cruce pentru päcatele tuturor oamenilor. (Sunet Muzical)
Poza 38 Isus Hristos va Reveni Ioan 14:2-3; 1 Tesaloniceni 4:13-5:4
Poza 38 Isus Hristos va ReveniIntr-o bunä zi Domnul Isus Hristos se va întoarce pe ne-asteptate pe pämînt la noi, dupä promisiunea fäcutä de El însusi. El va reveni pentru a-si lua pe credinciosii Lui ca sä fie cu El pentru totdeauna. Isus va învia pe toti credinciosii care au murit cu credintä în Dumnezeu. Mormîntul lor va rämînea gol. Poporul lui Dumnezeu care va fi în viatä pe vremea aceea, va fi räpit la cer sä fie cu Domnul Isus. Noi toti credinciosii Lui, îl vom întîlni pe Domnul nostru iubit în väzduh si vom merge sä fim cu el pentru totdeauna în cer. Cei necredinciosi vor fi läsati jos pe pämînt, ca sä-si primeascä judecata de la Dumnezeu pentru nepocäinta lor. Nu stim exact, timpul cînd Domnul nostru Isus Hristos se va întoarce ca sä ne ia la El, dar noi toti trebuie sä fim gata în orice moment, ca sä-L întîmpinäm.
Esti tu gata acum, azi, ca sä-L întîmpini pe Domnul, Dumnezeul täu? (Sunet Muzical)
Poza 39 Producerea de Roade Matei 7:15-20; Ioan 15:1-16; Galateni 5:22-23
Poza 39 Producerea de RoadeIn acelasi fel ca acest pom fructifer din pozä, care produce roade, credinciosul produce la fel roade ale Duhului Sfînt. Domnul Isus a spus: “Eu sînt vita. Voi sînteti mläditele. Dacä rämîneti în Mine si dacä Cuvîntul Meu rämîne în voi, atunci voi veti aduce multä roadä”. Duhul Sfînt al lui Dumnezeu locuieste si lucreazä în noi dragoste, bucurie, pace, îndelungä räbdare, bunätatea, facerea de bine, credinciosia, blîndetea si înfrînarea poftelor. Dacä mläditele pomului sau ale vitei nu produc roade, ele sînt täiate, se usucä, mor si sînt arse în foc. Urmasii lui Isus trebuie sä producä multä roadä si aceasta va glorifica pe Dumnezeu, Tatäl nostru ceresc. (Sunet Muzical)
Poza 40 A Märturisi Altora Matei 28:16-20; Marcu 16:14-20; Fapte 1:8
Poza 40 A Märturisi AltoraDomnul Isus Hristos a poruncit tuturor credinciosilor sä meargä, sä spunä si altora despre minunata veste cä si ei pot fi salvati si iertati de päcatele lor si cä ei pot fi scäpati de la pedeapsa iadului vesnic. Aceastä pozä ni-l reprezintä pe un credincios al Domnului Isus care ascultä de porunca Mîntuitorului, a Salvatorului säu, spunînd si altora despre Isus. Duhul Sfînt al lui Dumnezeu ne dä putere ca sä märturisim altora despre Isus. Si tu prietenul meu, poti ca sä spui si altora ce ai väzut în aceste poze, despre Domnul Isus Hristos, Salvatorul lumii. Si înainte de a ne despärti vrem sä-ti punem o întrebare finalä, care este capitalä:
Dacä mori la noapte…?
Dacä mori acum, cînd asculti aceastä casetä, räspunde-ti:
Incotro la moarte? In cer?… sau în iad?…
Dacä ai muri acum, spune: esti mîntuit?… sau nu?…
Domnul sä te binecuvinteze sä poti sä-L alegi pe Domnul
Isus Hristos, Mîntuitorul täu personal A C U M . (Cîntare)

Recordings of this script

GRN has recorded a version of this script in 1400 languages and dialects:

ABAB: Penukal; ABAU; ABUI; ACEH; ACHANG: Husa; ACHANG: Yanghe; Ache; ACHODE; ACHOLI; ADANG-ALOR; ADANGME: Krobo; ADELE: Lower; ADI, GALO; AEKYOM; AEKYOM; AFRIKAANS; AHANTA; AHE; AHE; AHE: Kanayat`n; AKEBOU; AKHA: Thailand; AKPOSO; ALAWA; ALBANIAN, TOSK; ALBANIAN, TOSK; ALU; ALYAWARR; AMANAB; AMARASI; AMAU; Ambai; Amharic; AMOLI; AMPEELI; ANAKALANG; ANAK DALAM; ANGAL HENENG: Nembi; ANGAL HENENG: Nembi; ANGAL HENENG: Nipa; ANGAL: Mendi; ANGAL: Mendi; ANGAL: Orone; ANGIKA; ANGOR; ANIGIBI; ANYIN; APAL; APATANI; ARABIC, MESOPOTAMIAN: Baghdadi; ARABIC, MOROCCAN; ARABIC, NORTH LEVANTINE: North Lebanese Literary; ARABIC, SÀIDI; ARABIC, SOUTH LEVANTINE: Jordanian; ARABIC, SUDANESE CREOLE: Juba; ARABIC, SUDANESE: Khartoum; ARAKAN; ARAM: Lolaribu; ARE; AREN; ARMENIAN: Eastern; ARMENIAN: Western; Arosi; AROVE; ARUWAM; ASHANINCA: Satipo; ASHO CHIN; ASHO CHIN; ASMAT, CENTRAL: Ayam; ASMAT: Manep; ASMAT: Saman; ASMAT: Waganu; ASMAT, YAOSAKOR; ATOHWAIM; ATSI; Auhelawa; AUYU: Bade; AUYU, MIARO; AUYU: Nohon; AYORE; AZERBAIJANI, NORTH; AZOUMEINA: Marba; BAAJA; BAAJEK-AJEK; BABAGARUBU; BADA; BADAMEO; BADI; BADUI; BAELELEA; BAGARI; Bahasa Indonesia; Bahasa Indonesia; BAI; BAIKENO; BAINAPI; BAINING: Qaqet; BAINING: Qaqet; BAJARE; BAJAWA; BAKA: Sudan; BAKATI: Lara; BAKATI: Mayak; BAKATI: Riok; BAKATI: Sara; BAKAU; BAKUA; BAKUMPAI; Balangingi; BALANTAK; BALANTA: Naga; BALAWAIA; BALI; BALI; BALTI; BALUCHI: Rind; BAMBAM; BAMBARA; BAMBATANA; BAMPAPE; BAMU: Lower; BANANA; BANARO; BANDI; BANDIAL; BANGALA; BANGGAI; BANGGAI: Buko & Asli; BANGKALÀAN; BANGLA; BANGLA; BANGLA: Chittagonian; BANGLA: Singh; BANGLA: Sylheti; BANIATA ; BANYADU; BÀNYAM; Baraamu; Baraamu; BAREKE; Basaa; Basaa; BASAP; BATAK KARO; BATAK: Toba; BATANGKAWA; BATU TAJAM; BAURE; BAUZI; BAWM; BAYAN; BAYOT: Essin; BAZIGAR; BEDAMUNI; BEDAMUNI; BEDINEH; BELANGIN; BELANGIT; BELAWAN; BEMBE; BEMOYAP; BEMOYO; BENTIAN; BENUA; BERUSUH; BHOJPURI: Southern Standard; BHUYAN; BIAK; BIDAYUH; BIJAGO: Bubaque; BILAAN, KORONADAL; BILUA; BIMA: Indonesia; BIMOBA; BINÀE; BIPIM; BIRAO; BIRIFOR; BISHNUPRIA: Manipuri; BISSA: Lebir; BITARA; BLANG: Blang-Shan; BOBO MADARE, SOUTHERN: Benge; BOIKIN; BOKO; BOLA; BOMBIETA; BONGO: Karagiti; BONJUGI; BORANA: Gabbra; BORO: Lower Assam; BOSMAN; BOSNIAN; BOSNIAN; BOTIN; BRERI GROUP; BUGHOTU; BUGIS; BUHUTU; Buksa; BULGARIAN; BULI; BULU; Bundeli: Nibhatta; BURARRA; BURIAT: Eastern; BURMESE; BURMESE: Beik; BURMESE: Yaw; Burmeso; BURU; BWAIDOGA; BWAMU; BWAMU; CANTONESE; CAVINENA; CEBUANO; CHACOBO; CHAGGA: Uru; CHAK; CHAKALI; CHAKFEM; CHAKMA: Bangladesh; CHATINO, ALTA ESTE; CHATINO, TATALTEPEC; CHATTISGARHI: Upparraj; CHEKE HOLO; CHEKE HOLO & KOKOTA; CHEPANG: Western; CHICHEWA; CHIMANE; CHINANTEC, COMALTEPEC; CHINANTEC, COMALTEPEC: Tectitlan; CHINANTEC, TLACOATZINTEPEC; CHINESE: Guiliu; CHIN, FALAM: Laizo; CHIN, FALAM: Lente; CHIN, FALAM: Zanniat; CHIN, HAKA: Sumsi; CHIN, HAKHA; CHIN: Khualsim; CHIN, KHUMI: Lemi; CHIN, KHUMI: Qengcaa; CHIN: Lautu; CHIN, NGAWN; CHIN, SENTHANG; CHIN, SENTHANG; CHIN, TEDIM; CHIN, THOR; CHIN, VUANGTU; CHIN, ZOTUNG; CHIPAYA; Chiquitano: San Ignacio De Velazco; Chiripa; CHOPI; CHUMURU; CIA-CIA; CITAK; CITAK, TAMNIM; COFAN; CORA: Mesa Del Nayar; CREOLE, HAITI; CREOLE: Mauritius; CRIOULO; DÀA; DAASANECH; DAGA; DAGARA: Wile; DAGARI; DAGBANI; DAI CHIN; DAJAK MÀANJAN; DAMAL; DAMARA & NAMA; DAMI; DAMI; DANO; DANO; DANO; DARAI; DAWAWA; DAWEI; DAY; DAYAK PASIR; DAZAGA; DAZAGA; Dazaga: Azzaga; DEANG: Hongfenglong; DEG; DEG; DEI; DEING; DELANG; DENDI; DESA; DEWAS; DHAO; DHIMAL; DHIMBA; DINKA: Bor; DINKA, PADANG; DINKA: Pan Aru; Dinka, Southwestern: Tuic; DOBU; DOGHOSIE; Dogose: Klamaasise; Dogose: Lutise; Dogose: Sukurase; DOHOI: Murung; Domari: Luli; Dompo; DOSAN; DOTELI; Doutai; DOVELE; DUDI; DUKE; DUMO: Waramo; DUNA GROUP; DUNA GROUP; DUNA GROUP; DURI; DURI; DUSUN DEYAH; DUSUN MALANG; DZONGKHA; DZUNGO; DZUNGO; EFATE, NORTH: Nguna; EFUTU; EKARI; EK NII: North; EK NII: South; EMBALOH; EMPEYEH; ENGA: Kyaka; ENGA: Kyaka; ENGA: Mei; ENGA: Sau; ENGA: Sau; ENGLISH: Aboriginal; ENGLISH: Aboriginal; ENGLISH: American Indian; ENGLISH: Australia; ENGLISH: British; ENGLISH: Liberia; ENGLISH: Nigeria; ENGLISH: PNG Coastal; ENGLISH: South Africa; ENGLISH: USA; ENGLISH: USA; ENGLISH: USA; ENGLISH: USA; EPERA PEDEA-CHAMI; ERE; ESKIMO DIOMEDE; ETULO; EVEN; EWE; EWE; EWE; FAIWOL; FALI; Fali: Bween; FANTE; FARSI; FATALEKA; FATALOKU; FELUPE: Suzana; FIJIAN; FOE; FON; FON; FRAFRA: Nankam; FRENCH: Africa; FRENCH: Africa; FULFULDE; FULFULDE; FULFULDE; FULFULDE: Barani; FULFULDE, BENIN-TOGO; FULFULDE: Gourmantche; FULFULDE: Liptaako; FUUTA JALON; FUVURA GROUP; FUVURA GROUP; GA; GÀAI; GADSUP: Akuna; GADSUP: Akuna; GADSUP: Ontena; GAHUKU; GAHUKU; GALI; GAN; GAN; G||ANA; GAO; GAPAPAIWA; GARHWALI: Ranwain; GARHWALI: Taknauri; Garo: Abeng; GARO: A’chick; GARO: Bangladesh; GBII; GELA; GERMAN; GHANONGGA; GHAYAVI; GIBAIO; GINUMAN; GIRAWA; GOGODALA; GOGODALA; GOGO [Tanzania]; GOLA: Dei; GONJA; GONJA; GOPALI; GORONTALO; GOUIN; GOURMA: Central; GOURMA: Northern; Guarani, Bolivian, Western; GUARANI, EASTERN BOLIVIAN; GUARANI, EASTERN BOLIVIAN: Izoceno; GUARANI, MBYA; GUJARATI; GUJARATI, PARKARI KOHLI; GULÀALAA; GUMATJ; GUMATJ; GUMATJ; GUMATJ; GUN; GURENNE: Nabt; GURUNG: Kaski; GURUNG: Lamjung; GUSII; HAJONG; HAKKA; HALONG; HAMTAI; HAMTAI; HANI: Budu; HARAKMBUT; HASSANIYYA; HAUSA; HAUSA: Kano; Hausa: Kurfey; HEBREW; HEGA; HELONG; HERERO; HILIGAYNON; HILLS MIRI; HINDI; HINDI, FIJIAN; HINDKO, HAZARA; HINDKO, HAZARA; HIRI MOTU; HIRI MOTU; HMONG: Blue; HO; Hoava; Hruso: Hruso; HUAGEYA; HUASTEC: Aquiche; HUAVE, SAN MATEO del MAR; HULA: Karonai; HULI; HULI; HUMBUKUSHU; IAMALELE; IAMALELE; IATMUL; IBAN; ICIBEMBA; IDI; IFUGAO, BATAD; IMBONGU; INTHA; IRIGILA; ITCHEN; IWAM, SEPIK; JABEM; JAGOI; JANGKANG; JAPANESE; JAWA; JAWA; JAWA; JAWA: Banyumas; JAWA: Indramayu; JAWA: Kromo Madyo; JAWAN; JAWAN; JAWA: Ngoko Surabaya; JAWA: Tengger; JAWA: Yogya; JAWA: Yogya; JAWA: Yogya; JELAI TEMBIRUHAN; JINGPHO; JINGPHO; JIREL; JOLA: Fogny; JOLA-FOGNY: Buluf; JOLA-FOGNY: Kombo; JOLA-FOGNY: Kombo; JOLA-KASA: Ayun; KABALAI; KABALAI; KABOLA; KADO; KAFA; KAIPI; KAISHAN, PANGMI; KAKAMAI; KAKWA; KALANGA; KALULI; KAMANO-KAFE; KAMBERA; KAMULA; KANASI; KANNADA; Kantosi; KANTÙK; Kanuri, Manga: Dagara; KAONDE; KAPUAS; KARAKALPAK; KARAMBAI; KARBI; KAREN, GEBA; KAREN, GEKO; KAREN, MANUMANAW; KAREN, PWO; KAREN, SGAW; KAREN, YINBAW; KARITIANA; KARITIANA; KARMOKAR; KARONIKA; KARON: Pantai; KASEM; KATARAK; KATINGAN: Hilir; KAYAH; KAYAH: Kangan; KAYAH: Kayan; KAYAH: Kayaw; KAYAH: Presule; KAYAN; KAYUNG; KEAKALO; KEAPARA; KEBAR; KEHERARA; KEI; KEI; KELONG; KEMAK; KENINJAL; KENYAH: BAKUNG; KENYAH: Lepo’ke; KENYAH: Lepo’ Tau; KENYAH: Malasan; KENYAH: Uma Lung; KERA; KEREWO; Ketengban; KETUNGAU; KEWABE; KEYAGANA; KHADIA; KHALING; KHASIA; KHE-HAKKA; KHMER; KHUMI: Bangladesh; KHUMII; KHYANG; KIJA; KIKAMBA; KIKUYU; KIMYAL; KINYABEMBA; KIPSIGIS; KIRIBATI: Solomon Islands; KIRIWINA GROUP; KISAR: Meher; KISSI, KISSIDOUGOU; KISUKUMA; KISUKUMA; KITALINGA; KIWAI, SOUTHERN; KIWAI, SOUTHERN; KOBAHAN RONDK; KOBON; KOCH; Koenoem; KOLANA; KOMERING; KOMERING: Cempaka; KOMERING: Kayu Agung.; KOMERING: Minaga; KOMI-PERMYAK; KOMI-PERMYAK; KONAI; KONJO, COASTAL; KONKANI, GOAN: Bardeskari; KONKOMBA; KONNI; KONON; KONYAK NAGA; KOPE; KORAFE: Northern; KORANKO; KOREAN; KORIKI; KOROMIRA: Koianu; KOVAI; KOVAI; KPATOGO; KPELLE, GUINEA; KPLOA; KRACHI; KUALAN: Loko; KUALAN: Randau; KUANUA; KUBING; KUBO; KUHIN; KULUI; KUMAN; KUMAN; Kumauni: Central Kumauni; KUMHALI; Kunimaipa: Kate; KUNWINJKU; KUNWINJKU; KUNWINJKU; KUPANG; Kuranko: Sengbeh; KURICHIA; KURTI; KURUMBA, JENNU; KURUMBA: Wooraly; KUSAGHE; KUTAI KOTABANGUN; KWAIO; KWARÀAE; Kwerba; KYENYINGBARANG; LABOGAI; LABUHAN; LACHID; LADINO; LAMBA: Lima; LAMBOYA; LAMHOLOT; LAMPUNG; LAMPUNG: Paminggir; LAMPUNG: Paminggir; LANI: Barat; LANI: Western: Ilaga; LANTEN; LARO; LATUKA; LAUJE; LAULI; LAUSAHA; LAVONGAI; LAWANGAN; LEBANG HULU; LECO; LEDO; LELE; LELE: Chad; LELE: Manus Island; LELE: Manus Island; LELEMI; Lembak; LENGO: Vidiki; Lengua: Southern; LEPCHA; LHAOVO DAGO’ LAWNGBYIT; LHASA; LHOMI; LI: Dong Fang; LIGBI; LILIMA; LIMBAI: Keruab; LIMBAI: Tok; LINDU; LINGALA; LINOH; Lintang; LIPO: Tuanjie; LI: Sanya Hongqi; LISU: Southern; LISU: White; LOGEA; LOGO; LOKO; LOKWALA; LOLIA; Loloda; LONTOMBA; LUANG; LUCHAZI; Luhu: Kelang; LUNDA; LUNDA: Ndembu; LUNDAYE; LUNGA; LUO; LUSHAI; LUSOGA; LUVALE; LUYIA: Bukusu; LUYIA: Lwidakho; MAASAI; MADAK; MADI; MADURA; MAGAHI: Central; Magar; MAGAR: Western Palpa; MAHALI: Bangladesh; MAHATO; MAHG; Mahou: Finanga; Mahou: Koroka; MAI BRAT GROUP; MAILU; MAISAFANA; MAITHILI; MAKASAE UATOLARI KILIKAI; MAKASSAI; MAKASSAR; MAKWE; MALAGASY, MERINA; MALANGO; MALASANGA; MALAYALAM; Malay, North Moluccan; MALI; MAMBAI; MAMPRULI; Mamuju; MANAM; MANAMBU; MANAMBU; Mandar; MANDARIN; MANDARIN: Indonesia; MANDIALI; MANETA; MANGAR; MANGSENG: Lavege; MANIKION: Sop; MANINKA, KANKAN; MANINKA, KONYANKA; MANIPURI; MANJACO: Batam; MANO; MANOBO, LIANON; MANOBO: Surigao Sur; MANYA; MAO NAGA; MAPHOD; MAPIA; MAPRIK; MAPUDUNGUN; MAPUDUNGUN; MARAM NAGA; MARA: Myanmar; MARANSE; MARATHI; Maratus: Timur; MARING; MARING UIPO NAGA; MARMA; MARMA; MAROVO; MARWARI GROUP; MASSANA; MASTANAWA; MAT BAT GROUP; MATSUNGAN; MATSUNGAN; MAUTA; MAUWAKE; MAYAU; Mazahua, Michoacan; MAZATEC, MAZATLAN; MAZATEC, TECOATL: Tecoatl-Elox-Zoquiapan; MBELIME; MECHE; MEDLPA; MÈFAA, ACATEPEC: Huitzapula; MÈFAA, ACATEPEC: Zapotitlan; MÈFAA, ACATEPEC: Zoquitlan; MÈFAA, MALINALTEPEC: Zilacayotitlan; MÈFAA, TLACOAPA; Mehalaan; MEKURY NAGA; MELAHUI; MELARIPI; MELAYU: Benakde; Melayu: Daya; MELAYU JAMBI; MELAYU: Paga Alam; MELAYU: Pontianak; MELAYU: Riau; MELAYU: Sambas; MELAYU: Sanggau; MELAYU: Tanjung Raja; MENDE; MENTAWAI; MENTUKA; Mesawa; MESME; MEYAH; MIANMIN; MID WAHGI; MIMIKA; MIMIKA; MINANGKABAU; MINAVEGA; MINDAT CHO; MINDRI; MISHMI: Digaru; MISIMA; MIXTEC, ALACATLATZALA: Atlamajalcingo; MIXTEC, ALACATLATZALA: Guerrero Alto; MIXTEC, ALACATLATZALA: Mixtecapa; MIXTEC, ALACATLATZALA: Mixtecapa; MIXTEC, ALACATLATZALA: Potoichan; MIXTEC, ALCOZAUCA: Xochapa; MIXTEC, AMOLTEPEC; MIXTEC, APASCO-APOALA: Apoala; MIXTEC, DIUXI-TILANTONGO; MIXTEC, HUITEPEC; MIXTEC, METLATONOC; MIXTEC, NUMI; MIXTEC, NUXAA; MIXTEC, PINOTEPA NACIONAL: Costa Chica; MIXTEC, SAN JUAN COLORADO; MIXTEC: San Martin Duraznos; MIXTEC, SILACAYOAPAN: San Antonio de las Mesas; MIXTEC, SINICAHUA; MIXTEC, SOUTHWESTERN TLAXIACO: Nuyoo; MIXTEC, TAMAZOLA; MIXTEC, YOLOXOCHITL: Terrero Venado; MIXTEC, YOSONDUA; MIXTEC, ZACATEPEC; M`MUGUT; MOCOVIE; Modang; MOI; MOIRE; MOIRE; MOKEN; MOKEN; MOLBOG; MOLI; MON; MONGOLIAN; MONI; MONKOLE; MONO; MONOGOYE; MONPA: Tawang; MOORE; MORE; MORIGI; MORI: Padoe; MORI: Tinompo; MOROKODO; MORO: Logorban; MORONENE; MOSETEN; MOTU; MOTUNA; MOTUNA; MOUNTAIN ARAPESH; MOVIMA; MRO KHAMI; MUALANG; MUARA; MU BOMU; MUDU; MUHIANG; MUHIANG; MUNA: Southern; MUNDARI: Bangladesh; MUNTAK; MURRINH-PATHA; MURRINH-PATHA; MURSI; MURUNG; MURUNG; MUTU: Malai; NABI; NADEB; NADEB; NAFAANRA; Naga, Moyon; Naga, Nocte: Laju; NAHUATL, GUERRERO: Chilapa; NAHUATL, GUERRERO: Olinala; NAHUATL, ISTMO PAJAPAN; NAHUATL, MECAYAPAN y TATAHUICAPAN; NAHUATL, MICHOACAN; NAHUATL, NORTE de OAXACA; NAHUATL, ORIZABA; NAI; NAMA: Papua New Guinea; NAMIA; NAPU; NARAK; NARO: Ts’aokhoe; NASIOI; NASIOI: Kongara; Natioro: Ginaourou; NAWURI; NAXI; Nchumbulu; NDAU; NDEBELE: Southern; NEN; NEPALI: Bajurali; NEPALI: Bhutan; NEPALI: Darchulee; NEPALI: Kathmandu; NEWARI: Kathmandu; NGAJU; Nga La; NGALA; NGALUM: Kowelmin; NGAMBAI; NGAMBAI; NGANDI; NGGEM; NGGEM; NIAS; NIKSEK; NINGERUM; NISE KHUMII; Nisi: Tagin; Nisi: Tagin; NIVACLE; NOBONOB; NOMANE; NORTHERN SOTHO; NUNI; NZEMA; OEMALE; Ogan; OKAVANGO: Gciriku; OKAVANGO: Kwangali; OKSAPMIN; OLO; ORAU: Northern; ORIYA; Oriya: Western Oriya; OROKAIVA; OROKOLO; OROMO: Wellega; OSING; OSSETIAN; OTOMI, QUERETARO: Noroeste; OTOMI, SIERRAS; OVAMBO: Kwanyama; OVAMBO: Ndonga; OWA RAFA; PA; PADAUNG; Pai Tavytera; PAKPAK; PALAUNG; PALAWANO: Konoy; PALEMBANG; PAMONA; PANA [BURKINA FASO]; PANA [INDONESIA]; PANDU; PANGIN; PANGKHU; PANIYAR; Pa-oh: Southern; PAPEL; PAPUNA; PASEMAH; PASHTU: Kabuli; PASHTU: Kabuli; PATPATAR; PATTAE; PEI [PNG]; Phake; PIDGIN, NIGERIA; PIJIN; PIMA: Mexico; PITILU; PITJANTJATJARA: Ernabella; PITJANTJATJARA: Ernabella; POKAI; POKOT: East; POLEO; POLISH; POMPANG; POPOLOCA, TLALCOYALCO: Esperilla; POROME; PORTUGUESE; PORTUGUESE: Brasil; PORTUGUESE: Brasil Interior; PORTUGUESE: Brasil Interior; Portuguese: Mozambique; POUGOULI; POULA, POUMAI; PRANG; PULAAR; PUMI; Pumi, Southern; Pumi, Southern; PUNAN APUT; PUNAN: Belinau; PUNAN: Long Sule; PUNJABI; PUNTI; PURAK; Purepecha, Sierra Occidental; QUECHUA, ANCASH, SIHUAS; QUECHUA, NORTE DE BOLIVIA: Apolo; QUECHUA, NORTE DE BOLIVIA: Muneca; QUECHUA: Oruro; QUECHUA, PUNO; QUECHUA, SAN MARTIN; QUECHUA, SAN RAFAEL-HUARIACA; QUECHUA, S. BOLIVIAN: Cochabamba; QUECHUA, S. BOLIVIAN: Sucre; QUECHUA, WANCA, HUANCAYO; QUICHUA, OTOVALO; QUICHUA, SALASACA; QUICHUA, SANTA ROSINO; RABHA; RABIDAS; RAI: Bantawa Panchthar; RAI, LOHORONG; RAJBANGSI; RAKHAIN; RANDUK; RANSA; RAO; RAWANG; Rejang: Lebong; REMBARRNGA; REMBARRNGA; RENDILLE; RIBUN; RISHI; ROMANIAN; ROMANI, BALKAN: Ursari; ROTOKAS; ROVIANA; RUKU; RUSSIAN; RUSSIAN; SABU; SABU; SADRI; SADRI: Chillo-Millo; SADRI: India; SAFAREBA; SAJALONG; SALUAN; SAMAL; SAMA, SIASI; SAMBERIGI; SAMO; SAMO, MATYA; SANAPANA; SANGA; SANGIR; SANGO; SANTALI; SANTALI: Bangladesh; SANTALI: Nepal; SAPOSA; SARA: Majingai; SARTANG; SASAK; SAVOSAVO; SAWI: Comoro; SAWI: Comoro; SEBERUANG; SEHWI; SEKAKAI; SEKAYAM; Sekayu; SELAKAU; SELAYAR; SELIBUNG; SEMADANG; SEMENDO; SEMPATUNG; SENA Malawi; Sena Mozambique; SENOUFO: Farakala; SENOUFO, NANERIGE; SENOUFO, SICITE; SENTANI; SENURUK; SERAWAI; SERAWAI; SERAWAI: Manak; SERBIAN; SERERE: Saloum Saloum; SERERE: Saloum Saloum; SESOTHO; SHAN; SHEETSWA; SHERPA: Helambu; SHERPA: Solu; SHIMAORE; SHIMWALI; SHINDZWANI; SHINDZWANI; SHINDZWANI; SHINGAZIDJA; SHONA; SHUAR; SHUA: Shete Tsere; SIAMOU: Landougou; SÌANG; SIBBE; Sikaritai; SIKKIMESE; SILAT; SILOZI; SIMBUANG; SINDHI; SINDHI; SINHALESE; SIRIONO; SISAALA: Debi; SISAALA: Debi; SISAALA: Gelibagili; SISAALA: Gelibagili; SISAALA, TUMULUNG; SOGU; SOLOS; SONGHAI, GAO; SONGHAI, GAO; SONGHAI, TOMBOUCTOU; SOP; SOSSO; SOSSO; SOUSOU: Sierra Leone; SPANISH: Castellano; SPANISH: Latin America; SPANISH: Mexico; SUAU GROUP; SUAU: Sinaki; SUKI; SULKA; SULUNG; SUNDA; SUNGKUNG; SURSURUNGA; SÙUK HILE; SWAHILI, CONGO; SWAHILI: Kenya; SWAHILI: Tanzania; SWATI; SWATI: Phuthi; TABOYAN; TABUN; TACANA; TACHELHEIT; TAGAL; TAGALOG; TAI; TAI: Black; TAIMI; TAIRUMA; TAJIO; TAJUASOHN; TAKIA; TAKWANE; TALANG: Mamak; TALAUD; TALAUD; TALENSI; TAMAJEQ: East Tawallemet; TAMAJEQ: West Tawallemet; TAMAJEQ: West Tawallemet; TAMAN; TAMANG: Dhadhing; TAMIL; TAMPULMA; TAMUAN CEMPAGA; TANGKHUL NAGA; TAPIETE; TATAR; TAUSUG; TAWALA; TBOLI; TCHOKOSSI; TEBANG; TEBANG; TEHIT: Teminabuan; TELEFOL; TELUGU; TEM; TEMBAGA; TENGON; TENGON: Ekòehh; TENHARIM; TEOP; TERMANU; TETUN; TETUN DILI; TEWE; TEWE; THAAYORE; THADOU KUKI; THAI: Central; THAI: Central; THAI, NORTHEASTERN; THARU: Bhojpuri; THARU, CHITAWAN; THARU, DANGURA; THARU, DANGURA; THARU: Dasauria; THARU: Kapilbastu; THARU: Khatima; THARU: Nawalparasi; THARU, RANA; THARU: Saptari; THONCHONGA; THONCHUNGA: Anikya; TIBETAN: Colloquial; TIFAL; TII; TITAN; TIV; TIWA; TÒABAITA; TOARIPI; TOARIPI; TOBA: Del Oeste; TOBA-MASKOY; TOK PISIN; TOLO; TOMA; TOMA; TOMBONUO; TONGAN; TONGA: Plateau; TONGA: Valley; TONGA: Valley; TORAJA; TOTO; TOTONAC, COYUTLA; TOUSSIAN, SOUTHERN; TOUSSIAN, SOUTHERN; TRINITARIO; TRIPURA; TRIQUI, ITUNYOSO; TSINALI; TSONGA; TSWANA; Tumbang; TUNJUNG; TURI; TURKA; TURKANA; TURKISH; Tuvin; TUWARI; TWI: Asante; Tzeltal: Oxchuc; Uab Meto; UAB METO: Amanuban; UISAI; ULAWA; UMA; UMANAKAINA; UMANAKAINA : Mountain; UMBUNDU; UNDAU; UPPU TUISHIP; URAK LAWOI; URAMA; URAO; URAT (LANG. 1); USPANTECO; UUT DANUM; UUT DANUM: Ambalau; UZBEK, NORTHERN; Uzbek, Northern: Kipchak; Vaghua; VAGLA; VAI; VANGUNU; VARISI; VASÀKELA; VENDA; VIETNAMESE; VIGUE; WA; WALI; Wambon; Wambule; WAMPUR; WAMPUR; WAMWAN; WANA; WANCHOO; WANDAMEN & WINDESI; WANO; WANTOAT GROUP; Wara: Faniagara; Wara: Negueni-klani; Wara: Ouatourou-niasogoni; Wara: Soulani; WASHKUK; WASKIA; WEDAU; WEST MOREHEAD GROUP; WICHI LHAMTES VEJOZ; WIK-MUNGKAN; WIPI; WIYAUMAN; WOGAMUSIN; WOLANI; WOLIO; WOM; WOSERA; WOSERA; WURKUNG; WUTUNG; WUVULU-AUA; XHOSA; XUN; YAGWOIA; YAGWOIA; YAKAN; YAKUT; YALI; YANA; YANBE; YAQAI; Yawa; YESSAN-MAYO GROUP; Yetfa; YI: Bai: Luquan; YI: Hong; YINDJIBARNDI; YI: Nisu Yuxi; YINNET; YOKWA; YONGKOM; YORUBA; Yoruba: Aworo; YURACARE; ZABANA; ZANDE; ZAORE; ZAPOTEC, AYOQUESCO; ZAPOTEC, COATECAS ALTAS; ZAPOTEC, COATLAN; ZAPOTEC, GUELAVIA; ZAPOTEC, GUELAVIA: Quialana; ZAPOTEC, GUELAVIA: Teotitlan del Valle; ZAPOTEC, GUILA; ZAPOTEC, LACHIRIOAG; ZAPOTEC, LOXICHA; ZAPOTEC, OCOTLAN: Asuncion; ZAPOTEC, OCOTLAN: La Garzona; ZAPOTEC, OCOTLAN: Santiago Apostol; ZAPOTEC, OZOLOTEPEC; ZAPOTEC, QUIAVICUZASO; ZAPOTEC, SAN BALTAZAR LOXICHA; ZAPOTEC, TEXMELUCAN; ZAPOTEC, TILQUIAPAM; ZAPOTEC, ZEGACHE; ZARMA; Zeem: Danshe; ZHUANG: Guigang Guiping; ZHUANG: Nanning Fushu; ZHUANG: Nanning Fushu; ZHUANG: Yizhou Fulong; ZIMAKANI; ZULU;

More information

This script can also be seen with black & white pictures.

Get full details about the range of materials for the Good News audio-visual.

See different versions of this script in Amarasi, Baikeno, Bareke, Bislama, Buhutu, Buru, Chinese Simplified,Chinese Simplified, Dhimba, English, English – South African, French, French, French, Gao, German,Helong, Kupang Malay, Malagasy Merina, Marovo, Naro, Nyungwe, Pijin (Solomon Islands), Portuguese Brazil, Portuguese Mozambique, Russian, Sena Mozambique, Spanish, Tok Pisin (PNG), Umbundu,Varisi, Yao.

See the complete list of GRN scripts in Romanian.

See also the downloads page for more scripts and audio-visuals in different languages.

POSTED ALSO ON:

http://nowheresoonthere.blogspot.com/2010/07/script-library-grn-scripts-in-romanian.html

Read Full Post »

LOVE OR DIE

IUBESTE SAU MORI

STRIGATUL DE TREZIRE DIN PARTEA LUI CRISTOS CĂTRE BISERICĂ

de Alexander Strauch

ŢI-AI PĂRĂSIT DRAGOSTEA DINTÂI

APOCALIPSA 2:4

TRADUCEREA: MIHAI DAMIAN, 2008

CUPRINS

Introducere…………………………………………………………………………………………………………………………. 3

Partea întâi

Problema dragostei pierdute: Apocalipsa 2:4………………………………………………………………… 5

1. Lauda lui Cristos şi nemulţumirea Lui…………………………………………………………………. 8

2. Când biserica îşi pierde dragostea……………………………………………………………………… 11

3. Remediul oferit de Cristos………………………………………………………………………………….. 19

Partea a Doua

Cum să cultivăm dragostea: Evrei 10:24……………………………………………………………………….. 24

1. Studiază despre dragoste…………………………………………………………………………………… 26

2. Roagă-te pentru dragoste…………………………………………………………………………………… 32

3. Învaţă pe alţii despre dragoste…………………………………………………………………………… 40

4. Fii exemplu de dragoste……………………………………………………………………………………… 49

5. Păzeşte-ţi dragostea…………………………………………………………………………………………… 56

6. Practică dragostea……………………………………………………………………………………………… 63

Partea a treia

GHID DE STUDIU………………………………………………………………………………………………………….. 68

Apendix A: Alte cărţi despre dragoste scrise de Alexander Strauch………………………….. 83

Apendix B: Cincizeci de texte-cheie despre dragoste…………………………………………………… 85

Despre autor………………………………………………………………………………………………………………………. 89

Mulţumiri…………………………………………………………………………………………………………………………… 90

Introducere

Urmăriţi dragostea…

1 Cor.14:1

 Prima mea întânire cu principiile biblice ale dragostei a început într-un mod negativ în primii mei ani de după întoarcerea la Cristos şi naşterea din nou. Am fost surprins să văd credincioşi adevăraţi cum se luptă unul cu altul, au atitudini de mânie şi se separă unul de altul. Pentru ca lucrurile să fie şi mai complicate, conflictele la care am asistat nu se refereau la subiecte măreţe şi eterne de ordin teologic din Evanghelie, ci mai degrabă la preferinţe personale şi la tradiţii bisericeşti. Pentru mine, ca tânăr credincios, era foarte descurajant să văd această luptă între credincioşi evlavioşi şi mai în vârstă.

Pentru a-mi lămuri dezamăgirea, am început să caut în Noul Testament răspunsuri despre lucrurile cu adevărat importante în viaţa bisericii locale. Care sunt principiile şi atitudinile corecte? Cum pot adevăraţii credincioşi să aibă păreri diferite fără a urmări distrugerea reciprocă (Gal.5:15)? Ce am descoperit, între alte lucruri, a fost ceea ce am numit atunci caracterul moral sau “caracterul asemeni-lui-Cristos” al Bisericii. Biserica trebuie să fie o familie de fraţi şi surori caracterizaţi de smerenie, blândeţe, pace, iertare, îngăduinţă, credinţă, nădejde şi dragoste, dragostea fiind virtutea cea mai înaltă, virtutea supremă. “Dar mai presus de toate acestea,” scrie Pavel, “îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii.“ (Col.3:14).

Epistola 1 Corinteni, în particular, mi-a vorbit despre faptul că există o cale “nespus mai bună” de gândire şi de comportament, şi cea mai mare cunoştere teologică, cele mai extraordinare daruri şi cele mai jertfitoare feluri de slujire nu folosesc la nimic—sunt chiar dăunătoare—atunci când nu sunt motivate şi colorate de duhul dragostei lui Cristos. Ca rezultat al studiului meu din Scripturi, am înţeles prioritatea dragostei în tot ce facem şi spunem.

A doua oară când m-am izbit de problema dragostei creştine a fost câţiva ani mai târziu când un prieten mi-a dat o biografie a lui Robert Cleaver Chapman. R. C. Chapman a fost cunoscut pentru viaţa sa iubitoare fără compro­mis la adevărurile Scripturii. Viaţa sa trăită în dragoste a fost o inspiraţie şi o provocare pentru mulţi din poporul lui Dumnezeu. Biografia sa a confirmat în interiorul meu ceea ce descoperisem deja din studiul Scripturii: Dragostea este esenţială în orice faptă şi slujire creştină.

Al treilea prilej memorabil în care m-am confruntat cu problema dragostei a fost în timp ce studiam Epistola către Efeseni şi foloseam renumitele comentarii ale lui D. Martyn Lloyd-Jones, care fusese predicator la Westminster Chapel în Londra. În timp ce studiam Efeseni 3:18-19, am avut parte de o înţelegere transformatoare a dragostei lui Cristos faţă de mine. Rugăciunea lui Pavel ca noi să putem cunoaşte în mod intelectual, personal şi concret dragostea nemărginită a lui Cristos pentru poporul Său a avut asupra mea un impact puternic:

Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Cristos… şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinlăuntru, aşa încât… să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea; şi să cunoaşteţi dragostea lui Cristos, care întrece orice cunoştinţă… (Efes.3:14-19).

Ca rezultat al acestor confruntări, am dezvoltat un interes profund şi durabil asupra subiectului dragostei biblice. În consecinţă, am scris câteva cărţi despre dragoste, în mod deosebit cu referinţă la dezvoltarea unei echipe de conducere a Bisericii plină de dragoste, şi a unei comunităţi pline de dragoste între fraţi. (Vezi Apendixul A pentru o listă a acestor cărţi despre dragoste.) Deşi interesul meu asupra acestui subiect incitant continuă să crească, am întotdeauna sentimentul unei teribile neputinţe atunci când încerc să scriu despre dragostea creştină, dragostea asemeni lui Cristos. Spre deosebire de atunci când scrii despre alte subiecte biblice, când scrii despre dragoste îţi vezi propriul eşec în a-L iubi pe Dumnezeu şi pe aproapele tău aşa cum s-ar cuveni unui creştin. Este un subiect pătrunzător care atinge fiecare aspect al vieţii. Mă rog ca efortul meu să-i trezească pe creştini şi să-i conştientizeze de nevoia ca atât viaţa noastră personală cât şi bisericile din care facem parte să aibă ca semn distinctiv dragostea lui Isus Cristos.

Partea întâi

Problema dragostei pierdute

Ţi-ai părăsit dragostea dintîi.

Apocalipsa 2:4

Prin intermediul imaginilor prin satelit şi al programelor pe computer care pot găsi aproape orice adresă de pe glob, pot vedea orice clădire de biserică din toată lumea din biroul meu de acasă. Dacă, de exemplu, doresc să văd o anumită biserică din Africa de Sud, trebuie doar să deschid o aplicaţie software şi îmi apare pe ecran o imagine spectaculoasă a planetei noastre, în albastru şi verde, care se învârte în spaţiu. Bat pe tastatură Africa şi planeta se roteşte la continentul gigant al Africii. Apoi apăs tastele pentru South Africa şi măresc imaginea cu ţara numită Africa de Sud. Dacă introduc apoi Barberton (un oraş la apus de Swaziland), în doar câteva secunde pot vedea întregul oraş. În final, introduc la tastatură adresa bisericii. În cîteva clipe privesc la acoperişul unei clădiri a Bisericii care se află la 15680 de kilometri de casa mea.

Oricât de puternică şi uimitoare este această tehnologie, eu nu pot vedea totuşi în interiorul clădirii. Pot vedea doar acoperişul. Nu pot vedea poporul lui Dumnezeu în timp ce se închină, nici nu pot privi în inimile şi minţile oamenilor adunaţi acolo. Există însă cineva care vedea perfect în orice inimă omenească. El poate sesiza duhul întregei adunări. Nu doar că poate vedea în fiecare biserică şi în fiecare inimă, dar El poate umbla prin bisericile de pe pământ fără să fie detectat! Şi El ne vede fără a avea nevoie de computerele noastre slabe, de camerele noastre de luat vederi şi de imaginile noastre luate prin satelit.

De fapt, Cristos umblă în mijlocul bisericilor de vreo două mii de ani. Către sfârşitul celui dintâi secol, Isus Cristos se uita atent la şapte biserici specifice. Sigur, El nu s-a uitat doar de sus, la acoperişuri. El a examinat duhul colectiv al bisericii şi a pus la încercare mintea şi inima fiecărui credincios. Apoi, în ultima carte a Bibliei, Apocalipsa lui Ioan, Cristos dă la iveală evaluarea făcută fiecăreia din aceste şapte biserici.

Închipuie-ţi că Cristos s-ar uita în jos spre biserica voastră, ar veni să umble în mijlocul vostru şi să vă evalueze. Te-ai simţi cel puţin speriat, ca să nu spun mai mult! Dar într-un fel, Cristos a şi făcut asta. Prin scrisorile către cele şapte biserici din Asia Mică (din Turcia zilelor noastre), el se adresează proble­melor şi biruinţelor, punctelor tari şi celor slabe, comune bisericilor de astăzi.

De aceea, evaluarea făcută de Cristos acestor şapte biserici ar trebui să ne preocupe la maxim. Evaluarea Lui este desăvârşită. El nu poate fi înşelat. El are ochii “ca para focului” (Apoc.1:14) care pătrund toate străfundurile inimii. Toate lucrurile sunt deschise scrutinului Său. Fără evaluarea Sa, suntem înşelaţi uşor şi suntem orbi faţă de propriile noastre erori. De prea multe ori suntem interesaţi mai mult de strategiile de creştere a bisericii şi de ultimile tendinţe decât de părerea lui Isus Cristos despre noi. Însă, aşa cum ne reaminteşte John Stott, la urma urmei ceea ce contează este evaluarea făcută bisericii de Cristos Însuşi. Fiindcă doar Cristos “este întemeietorul, căpetenia şi judecătorul bisericii.”[1]

Putem învăţa multe din evaluarea făcută de Cristos fiecăreia din cele şapte biserici din Asia Mică, dar în acest sudiu ne vom focaliza asupra evaluării făcute de El Bisericii din Efes. El discută problema dragostei, mai ales faptul că dragos­tea s-a răcit. Acest aspect este de extrem de important fiindcă dragostea este vitală în supravieţuirea bisericilor de astăzi. Raportul de evaluare făcut de Cristos poate fi găsit în Apocalipsa 2:1-6:

Îngerului Bisericii din Efes scrie-i: “Iată ce zice Cel ce ţine cele şapte stele în mâna dreaptă, şi Cel ce umblă prin mijlocul celor şapte sfeşnice de aur:

“Ştiu faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta, şi că nu poţi suferi pe cei răi; că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli şi nu sunt, şi i-ai găsit mincinoşi. Ştiu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui meu, şi că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta, este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te, şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine, şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti. Ai însă lucrul acesta bun: că urăşti faptele Nicolaiţilor, pe care şi Eu le urăsc

[1] John R. W. Stott, What Jesus Thinks of the Church: An Exposition of Revelation 1-3 (Grand Rapids: Baker, 2003), 7.

Capitolul unu

Lauda lui Cristos şi nemulţumirea Lui

N-a fost uşor să fii sfeşnic purtător de lumină al lui Cristos într-o cetate păgână ca Efesul. Comentatorul biblic R. H. Charles spune că “Efesul era… un mediu prielnic oricărui fel de cult şi superstiţie.”[1] Templul păgân al zeiţei Artemis (Diana romană) domina cetatea şi era considerat una din cele şapte minuni ale lumii antice. Închinarea în faţa împăratului, sau cultul imperial, prospera în Efes şi această închinare era privită ca o obligaţie a fiecărui cetăţean. Mai mult, cetatea era un centru comercial prosper şi un port plin de imoralitate.

Cunoscând toate acestea, Domnul recunoaşte “osteneala” şi “răbdarea” creştinilor. El laudă această biserică pentru că nu i-a tolerat pe cei ce afirmă că sunt creştini dar duc un trai imoral: “Ştiu… că nu poţi suferi pe cei răi.” Isus îi laudă şi pentru faptul că au pus la încercare “pe cei ce zic că sunt apostoli şi nu sunt.” Asemeni credincioşilor Bereeni, cei din Efes “cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este aşa” (Fapte 17:11). Când nişte aşa-zişi apostoli au venit la ei să-i înveţe, biserica le-a pus la încercare pretenţiile de autoritate apostolică şi i-a găsit mincinoşi. Biserica a descoperit că aceşti învăţători erau oameni care se înşelau singuri, agenţi ai Satanei—nu reprezentanţi ai lui Cristos—şi i-a respins cu tot cu învăţătura lor. Evident că o astfel de atitudine a cerut curaj şi hotărâre.

Ştim apoi că biserica din Efes avea un bun discernământ în materie de doctrină. Ea iubea adevărul şi, la fel ca Domnul Isus, ura “faptele Nicolaiţilor,” o sectă imorală şi eretică (Apoc.2:6). Vă rog, remarcaţi: Isus îi laudă pentru că urăsc învăţăturile şi faptele stricate ale acestei secte false. Faptul că urau faptele întunericului demonstra dragostea lor faţă de Cristos şi de Cuvântul Său. Bisericile de azi ar trebui să înţeleagă că urârea răului şi minciunii nu este în contradicţie cu dragostea, ci este o parte esenţială a dragostei creştine autentice (1 Cor.13:6). Dragostea consideră respingător “răul” şi se lipeşte tare de “bine” (Rom.12:9). Astfel, credincioşii din Efes erau un model de vigilenţă teologică. Apărau adevărul şi iubeau Evanghelia. Nu acceptau compromisuri în ceea ce priveşte principiile biblice, şi Domnul nostru îi laudă cu superlative pentru aceasta.


Ştim de asemenea că Efesenii se confuntau cu prigonirea. S-au opus agenţilor Satanei şi au îndurat cu răbdare în multe încercări. Astfel că Domnul îi laudă, zicând, “Ştiu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui meu, şi că n‑ai obosit.” Ce manifestare de loialitate şi dedicare!

Biserica din Efes avea multe lucruri pentru care era vrednică de laudă, iar noi ar trebui să preţuim fiecare din aceste calităţi exemplare. Această biserică ar fi putut scrie un best-seller, un manual despre lucrarea bisericească de succes. Cu toate acestea, nu toate erau bune. Aveau ceva fundamental greşit, şi Isus le arată exact problema: lipsa dragostei. În lumina atâtor calităţi vrednice de laudă, ne‑am putea gândi că nemulţumirea pe care o are Cristos în legătură cu această biserică este banală, însă în ochii Lui biserica “a căzut” (v.5). Ea a părăsit dragostea de odinioară. Pentru Cel “care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său” (Apoc.1:5), acest fapt nu este puţin lucru. Astfel că Domnul spune, “Iată ce am împotriva ta.”

Un eşec în dragoste

Nemulţumirea sau plângerea Domnului împotriva bisericii din Efes este aceasta: “Ţi-ai părăsit dragostea dintâi.” Sau într-o altă traducere: “Ai abandonat dragostea pe care ai avut-o la început.” Accentul cade pe cuvântul dintâi, deci dragostea pe care au părăsit-o se referă la dragostea lor în felul cum era ea exprimată la începutul vieţii lor ca trup al bisericii.

Isus nu le spune, “Voi n-aveţi dragoste.” El le spune, “V-aţi abandonat dragostea de la început.” Dragostea lor nu mai era ce fusese odată. În timp ce aveau încă o anumită doză de dragoste, fiind, cel puţin cei mai mulţi dintre ei, adevăraţi creştini care sufereau “din pricina Numelui Său” (Apoc.2:3), nu mai aveau acel fel de dragoste din anii lor de început ca trup al lui Cristos. Îl iubeau încă pe Domnul, dar nu ca la început. Se iubeau încă unul pe altul, dar nu ca înainte.

Dragostea lor pentru Cristos şi unul pentru altul motivase altădată tot ce făceau. Ea adusese la început bucurie, prospeţime, spontaneitate şi energie vieţii şi lucrării lor. Acum însă sursa lor de energie s-a consumat. Lucrarea lor a devenit obişnuită, mecanică, de rutină, iar vieţile lor erau o imagine a mulţumirii de sine. În loc ca dragostea lor să curgă, ea era seacă. În loc să fie motivate de dragostea din inimă, faptele lor erau acum de mântuială. Anumite “fapte,” care îşi avuseră izvorul în dragostea lor dinainte, au dispărut. Domnul Isus îi mustră pentru acest lucru şi-i cheamă să se întoarcă la faptele dintâi (Apoc.2:5).

Nu ne este specificat obiectul dragostei lor pierdute. Textul nu ne spune dacă este vorba despre dragostea faţă de Cristos sau despre dragostea faţă de ceilalţi credincioşi. Cel mai bine atunci este să înţelegem că Isus vorbea despre dragoste în general, ceea ce include dragostea faţă de Dumnezeu, dragostea unul faţă de altul în biserică, şi dragostea faţă de cei pierduţi. Conform învăţăturii Domnului nostru, dragostea faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele nostru sunt inseparabile (Marcu 12:29-31; Luca 10:27). Este imposibil să-L iubeşti pe Dumnezeu şi să nu-i iubeşti pe cei din poporul Său, sau să iubeşti poporul Său dar să nu-L iubeşti pe Dumnezeu (1 Ioan 4:7-5:3).

Isus foloseşte cuvinte aspre când îşi exprimă nemulţumirea referitoare la Efeseni. El pune întreaga responsabilitate la picioarele lor atunci când spune, “aţi părăsit” sau “aţi abandonat”[2] dragostea de altădată. Nu puteau da vina pe nimeni altul pentru această pierdere. Avuseseră toate avantajele anilor de învăţătură sănătoasă, accesului la aproape toate cărţile Noului Testament, şi puterii Duhului Sfânt în ei. Nu e de mirare că Cristos arată un puternic dezgust asupra situaţiei din Efes. Pierderea dragostei era vina lor. Ei au eşuat să se “ţină” în dragostea lui Dumnezeu (Iuda v.21). Trebuia acum să recunoască acest lucru şi să răspundă criticii şi îndrumării lui Cristos.


[1] R. H. Charles, The Revelation of St. John, ICC (New York: Scribner, 1920),1: 48.

[2] BDAG, s.v, “aphiēmi,” 156.

CONTINUATI SA CITITI  TOATA CARTEA: CLIK PE TITLU

Read Full Post »

%d bloggers like this: